Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032260 nr. 9

32 260
Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten

nr. 9
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 15 maart 2010

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel II, onderdeel C, onder 2, komt te luiden:

2. Er wordt een lid toegevoegd luidende:

3. Indien de zelfstandige, bedoeld in het tweede lid, aanhef, gehuwd is met iemand van 27 jaar of ouder die recht op algemene bijstand heeft en zij een of meer te hunnen laste komende kinderen hebben, wordt, in afwijking van het tweede lid, onderdeel b, de op laste die persoon van 27 jaar of ouder van toepassing zijnde bijstandsnorm in mindering gebracht op:

a. de norm, bedoeld in artikel 28, tweede lid, onderdeel b, van de Wet investeren in jongeren, indien de zelfstandige zich in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 20 jaar bevindt;

b. de norm, bedoeld in artikel 28, tweede lid, onderdeel c, van de Wet investeren in jongeren, indien de zelfstandige zich in de leeftijdscategorie van 21 tot en met 26 jaar bevindt.

Toelichting

In artikel II, onderdeel C, onder 2, wordt de zinsnede «en zij een of meer te hunnen laste komende kinderen hebben» ingevoegd. Dit betreft een technische verbetering. Het voorgestelde derde lid van artikel 78f van de WWB beoogt de situatie te regelen van de zelfstandige die jonger is dan 27 jaar, een partner heeft die recht heeft op algemene bijstand op grond van de WWB en zij ten laste komende kinderen hebben.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner