Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032260 nr. 4

32 260
Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten

nr. 4
NADER RAPPORT1

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 4 december 2009, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt / uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State)

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw Kabinet van 23 oktober 2009, nr. 09002951, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.

Dit advies, gedateerd 5 november 2009, nr. W12.09 0429/III, bied ik U hierbij aan.

Het voorstel geeft de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

De redactionele kanttekeningen van de Raad zijn overgenomen met uitzondering van de kanttekening bij artikel II, onderdeel B, van het voorstel van wet2. De voorgestelde toevoeging was reeds opgenomen onder b van artikel II, onderdeel B.

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma


XNoot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

XNoot
2

De redactionele kanttekening luidt: In artikel II, onder B, in artikel 60 van de WIJ, na «algemene bijstand, een uitkering» invoegen: of een inkomensvoorziening.