Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132253 nr. 18

32 253 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)

Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROUWE EN LUCAS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 maart 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een van de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel is, te komen tot meer profilering van instellingen;

constaterende, dat het in het kader van de vrijheid van onderwijs aan de instellingen is om een eigen, scherpe missie te bepalen en niet aan de overheid;

overwegende, dat de instellingen in gezamenlijk overleg moeten komen tot integrale en op elkaar afgestemde profilering, waarbij de regering de regie moet voeren, en dat dit overleg een essentiële voorwaarde is voor de wijze waarop de komende jaren wordt geïnvesteerd in het hoger onderwijs;

verzoekt de regering te bevorderen dat:

  • hogeronderwijsinstellingen in overleg met elkaar komen tot een onderling afgestemde profilering die zorgt voor een sterk en evenwichtig onderwijslandschap;

  • indien het veld hier binnen een redelijke termijn niet in slaagt, de regering zelf komt met voorstellen tot profilering,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe

Lucas