Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132253 nr. 11

32 253 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden van selectie van studenten en van verhoging van het collegegeld alsmede in verband met het aanscherpen van de toelatingsvereisten voor aansluitende masteropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs (ruim baan voor talent)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 18 maart 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden vervalt de zinsnede «en in samenhang daarmee meer differentiatie in de hoogte van het collegegeld mogelijk te maken».

II

In artikel I, onderdeel A, vervalt in het eerste lid van artikel 6.7 de zinsnede: en in samenhang daarmee, in afwijking van artikel 7.43, voor de geselecteerde studenten een collegegeld vast te stellen, dat hoger is dan het wettelijk collegegeld, bedoeld in dat artikel.

III

In artikel I, onderdeel A, vervalt in artikel 6.7 het vierde lid.

IV

In artikel I, onderdeel A, vervalt in artikel 6.7a, eerste lid, onderdeel c.

V

In artikel I, onderdeel B vervalt telkens: , en in samenhang daarmee voor het vaststellen van een hoger collegegeld als bedoeld in dat artikel.

VI

In artikel II, onderdeel A vervalt de aanduiding «1.» voor onderdeel 1 en vervalt in onderdeel 1 (oud) de zinsnede: en in samenhang daarmee voor de geselecteerde studenten een collegegeld vast te stellen dat hoger is dan het bedrag van het wettelijk collegegeld dat op grond van artikel 7.45, zevende lid, bij algemene maatregel van bestuur is vastgesteld en op de wijze daarin bepaald is geïndexeerd.

VII

In artikel II, onderdeel A vervalt onderdeel 2.

VIII

In artikel II, onderdeel D, vervalt onderdeel 1.

IX

In artikel II, onderdeel D, vervalt in onderdeel 2, onderdeel b en vervalt de aanduiding «2.» voor onderdeel 2..

X

In artikel II, onderdeel D, onderdeel 2, vervalt in onderdeel c, onder vervanging in de aanhef van «drie» door «twee», onderdeel e.

XI

In artikel II, onderdeel E, vervalt onderdeel 1.

XII

In artikel II, onderdeel E, vervalt in onderdeel 2, onderdeel b en vervalt de aanduiding «2» voor onderdeel 2.

XIII

In artikel II, onderdeel E, onderdeel 2, vervalt in onderdeel c, onder vervanging in de aanhef van «drie» door «twee», onderdeel e.

Toelichting

Met dit amendement vervalt de collegegelddifferentiatie waarbij de instelling tot vijf keer het wettelijk collegegeld kan vragen. Het hogere collegegeld werpt een drempel op voor studenten en is daarmee slecht voor de toegankelijkheid. Bovendien is onduidelijk voor welke opleidingen het hogere collegegeld mag gaan gelden. Indien dit amendement wordt aangenomen vervalt in het opschrift van het wetsvoorstel de zinsnede «en van verhoging van het collegegeld».

Jasper van Dijk