32 250 Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

C VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 3 maart 2011

De vaste commissie voor Justitie1 heeft in haar vergadering van 22 februari 2011 de brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 februari 2011 inzake de wijziging van de ontslagleeftijd voor deurwaarders zoals opgenomen in wetsvoorstel 32 250 besproken.

Naar aanleiding daarvan heeft zij de staatssecretaris op 25 februari 2011 een brief gestuurd.

De staatssecretaris heeft op 28 februari 2011 gereageerd.

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier van de vaste commissie voor Justitie,

Kim van Dooren

BRIEF AAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Den Haag, 25 februari 2011

De vaste commissie voor Justitie heeft dinsdag j.l. uw brief van 18 februari 2011 inzake de wijziging van de ontslagleeftijd voor deurwaarders zoals opgenomen in wetsvoorstel 32 250 besproken.

Het trof de commissie dat in de tweede, derde en vierde alinea argumenten zijn gehanteerd die in een overleg met toenmalig minister Hirsch Ballin al van de hand zijn gewezen. Enige relatie met de controversieelverklaring in de Tweede Kamer ziet de commissie niet, aangezien het voorstel inzake de ontslagleeftijd voor deurwaarders al eerder door uw ambtsvoorganger in het wetsvoorstel was opgenomen, terwijl het er niet in thuishoorde.

De commissie vroeg om een noodwetje teneinde te voorzien in de kwestie van het leeftijdsontslag en om de nota van wijziging uit wetsvoorstel 32 250 te halen. U bericht in uw brief dat zelfs met betrachting van spoed niet vaststaat dat een dergelijk wetje tijdig het Staatsblad bereikt. De commissie vermag dat niet in te zien, omdat bijvoorbeeld benodigde teksten al voorliggen en de Raad van State de regering op dit punt ongetwijfeld ter wille zal zijn. Uw brief bevat helaas ook geen verduidelijking op dit punt. De leden van de commissie zijn dan ook voornemens, mocht u intussen geen initiatief nemen tot zo’n noodwetje, op dinsdag 15 maart a.s. de Kamer verlof te vragen diezelfde dag een interpellatie te houden, teneinde de hiervoor bedoelde verduidelijking te verkrijgen.

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie,

R. H. van de Beeten

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 februari 2011

Naar aanleiding van uw brief van 25 februari jl. betreffende de bepaling tot verhoging van de leeftijdsgrens voor ontslag van rechtswege voor gerechtsdeurwaarders, zoals die is opgenomen in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het notarisambt n.a.v. de evaluatie van die wet (32 250), kan ik u het volgende meedelen.

Ik zal met het oog op het gevoelen van uw Kamer een spoedwetsvoorstel zal voorbereiden ter zelfstandige regeling van de betreffende verhoging van de leeftijdsgrens voor ontslag van rechtswege voor gerechtsdeurwaarders.

De staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie,

F. Teeven


X Noot
1

Samenstelling: Holdijk (SGP), Dölle (CDA), Tan (PvdA), Van de Beeten (CDA), voorzitter, Broekers-Knol (VVD), Doek (CDA), De Graaf (VVD), Kneppers-Heynert (VVD), Kox (SP), Westerveld (PvdA), vice-voorzitter, Staal (D66), Franken (CDA), Van Bijsterveld (CDA), Janse de Jonge (CDA), Duthler (VVD), Haubrich-Gooskens (PvdA), De Vries (PvdA), Ten Horn (SP), Peters (SP), Quik-Schuijt (SP), Lagerwerf-Vergunst (CU), Böhler (GL), (CDA), Strik (GL), Koffeman (PvdD) en Yildirim (Fractie-Yildirim).

Naar boven