Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032246 nr. 4

32 246
Samenvoeging van de gemeenten Wervershoof, Andijk en Medemblik

nr. 4
NADER RAPPORT1

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State) Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 26 november 2009, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 20 oktober 2009, no. 09002918, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.

Dit advies, gedateerd 11 november 2009, nr. W04.090411/I, bied ik U hierbij aan. Het voorstel geeft de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. De redactionele opmerking is in het wetsvoorstel verwerkt. Daarnaast is de toelichting aangepast met betrekking tot de meest recente stand van zaken aangaande het uitstel van de gemeenteraadsverkiezingen in de betrokken gemeenten.

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde voorstel van wet en de memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten


XNoot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.