Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032242 nr. 12

32 242 Samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID HEIJNEN C.S.

Voorgesteld 15 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat gemeenten in de omgeving van Zuidwest-Friesland zich oriënteren op herindeling;

overwegende, dat het wenselijk is dat hieraan een visie op de bestuurlijke inrichting van de provincie ten grondslag ligt;

verzoekt de regering de provincie te vragen in overleg met de gemeenten in Friesland een, zo mogelijk gezamenlijke, visie op de bestuurlijke inrichting van de provincie op te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Heijnen

Van Beek

Van Gent