Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032225 nr. 6

32 225
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde de toelating van bijzondere bromfietsen tot het verkeer te vereenvoudigen en van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het herstel van enkele onvolkomenheden

nr. 6
VERSLAG

Vastgesteld op 14 januari 2010

De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. Het verslag behandelt alleen die onderdelen waarover door de genoemde fracties inbreng is geleverd.

Onder het voorbehoud dat de regering de gestelde vragen tijdig en afdoende zal hebben beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

1. Algemeen

De leden van de PvdA-fractie hebben met interesse kennis genomen van het wetsvoorstel. Deze leden onderschrijven van harte de wijziging in de Wegenverkeerswet die, door de invoering van een nieuwe subcategorie, het mogelijk maakt nieuwe voertuigen toe te laten in het Nederlandse verkeer. Toch hebben deze leden nog enkele vragen.

In de ogen van de leden van de PvdA-fractie is de toevoeging van een subcategorie een verduidelijking voor de plaats van nieuwe voertuigen in het voertuigreglement. Deze leden streven naar een zo groot mogelijke effectiviteit van de nieuwe subcategorie. Zij willen dat, wanneer een voertuig is ondergebracht in deze subcategorie, volkomen helder is welke regels en eisen gelden voor dit voertuig. De leden van de PvdA-fractie vragen daarom ter volledigheid een kort overzicht van de regels en eisen die gaan gelden voor de voertuigen die zullen worden ingedeeld in de nieuwe subcategorie.

De leden van de PvdA-fractie missen bij de regels die zullen gelden voor het gebruik van de Segway door de twee onderscheiden categorieën gebruikers (reguliere gebruikers en gehandicapten) een toelichting op het handhavingaspect. Deze leden vragen hoe de handhavende diensten in de praktijk kunnen beoordelen of een gebruiker in bezit is van een ontheffing en dus met recht gebruik maakt van het trottoir. De leden van de PvdA-fractie vragen of er bijvoorbeeld nadere afspraken of regels worden ontwikkeld om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende categorieën gebruikers.

De leden van de PvdA-fractie lezen verder in het wetsvoorstel dat het adviescollege Actal heeft besloten om het wetsvoorstel niet te selecteren voor een toets naar de gevolgen voor het bedrijfsleven. Deze leden vragen wat de redenen daarvoor zijn.

De leden van de SP-fractie zijn verheugd dat de regering eindelijk voortgang boekt met de toelating van de Segway. Deze leden zijn ontstemd over de lange tijd die het heeft geduurd voordat dit vervoermiddel wordt toegelaten. Zij hopen dat soortgelijke toelatingen dankzij deze wetswijziging voortaan veel soepeler zullen gaan.

De leden van de SP-fractie vinden het terecht dat de Segway nu toegelaten gaat worden tot de weg. Ook zijn deze leden er tevreden over dat mensen met een handicap hiermee ook op het trottoir mogen rijden.

De leden van de VVD-fractie hebben met zeer veel belangstelling kennisgenomen van de voorgestelde wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde de toelating van bijzondere bromfietsen tot het verkeer te vereenvoudigen en van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het herstel van enkele onvolkomenheden. Deze leden ondersteunen de voorgestelde wijzigingen.

De leden van de VVD-fractie zien uit naar de spoedige afronding van de wetswijziging.

2. Artikelsgewijze toelichting

Artikel I

Onderdeel B en C

De leden van de PvdA-fractie lezen in de Memorie van Toelichting dat de minister zonder typegoedkeuring door de Dienst Wegverkeer, maar op basis van een verkeersveiligheidsonderzoek, nieuwe voertuigen tot het wegverkeer kan toelaten. Deze leden vragen door wie een dergelijk verkeersveiligheidsonderzoek voor de nieuwe subcategorie kan worden uitgevoerd. Zij vragen verder welke consequenties deze toelatingsprocedure heeft voor de (uitvoerende) diensten van het ministerie, zoals de Dienst Wegverkeer.

De leden van de PvdA-fractie constateren dat, door de keuze alleen een verzekeringsplaatje voor de Segway verplicht te stellen, de kosten en de uitvoering van de toelating bij de verzekeraars komen te liggen, die op dit punt ook te maken krijgen met een nieuwe subcategorie. Deze leden zijn benieuwd of er voldoende verzekeraars zijn die dit kunnen en willen aanbieden en of de kosten voor de verzekering gemiddeld lager, gelijk of hoger zullen zijn dan bij het verzekeren van een normale bromfiets.

De leden van de SP-fractie vragen aan de hand van welke criteria de minister zal besluiten tot de aanwijzing van een voertuigcategorie ofonderdeel die/dat zonder typegoedkeuring kan worden toegelaten tot het wegverkeer.

De leden van de VVD-fractie onderschrijven het belang van veiligheid en ondersteunen de argumentatie van de regering dat de voorgenomen afwijkende manier van toelating tot het wegverkeer de (technische) veiligheid van deze voertuigen voldoende waarborgt.

Inzake de kentekenplicht zijn de leden van de VVD-fractie van mening dat de voorgenomen verplichte aanwezigheid van verzekeringsplaatjes de voordelen van kentekening voor de handhaving voldoende ondervangen.

De voorzitter van de commissie

Jager

De adjunct-griffier van de commissie

Tijdink


XNoot
1

Samenstelling:

Leden: Vendrik (GL), Van der Staaij (SGP), Snijder-Hazelhoff (VVD), Gerkens (SP), Van der Ham (D66), Jager (CDA), voorzitter, Koopmans (CDA), Mastwijk (CDA), Eski (CDA), Aptroot (VVD), Boelhouwer (PvdA), Samsom (PvdA), Roefs (PvdA), Ten Broeke (VVD), ondervoorzitter, Cramer (CU), Koppejan (CDA), Roemer (SP), Ouwehand (PvdD), Jansen (SP), Polderman (SP), De Rouwe (CDA), Tang (PvdA), Linhard (PvdA), Meeuwis (VVD) en De Mos (PVV).

Plv. leden: Van Gent (GL), Van der Vlies (SGP), Harbers (VVD), Van Bommel (SP), Koşer Kaya (D66), Pieper (CDA), Atsma (CDA), Bilder (CDA), Van Hijum (CDA), De Krom (VVD), Jacobi (PvdA), Vermeij (PvdA), Besselink (PvdA), Verdonk (Verdonk), Anker (CU), Knops (CDA), Van Leeuwen (SP), Thieme (PvdD), Vacature (SP), Lempens (SP), Haverkamp (CDA), Waalkens (PvdA), Depla (PvdA), Neppérus (VVD) en Agema (PVV).