Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032225 nr. 4

32 225
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde de toelating van bijzondere bromfietsen tot het verkeer te vereenvoudigen en van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het herstel van enkele onvolkomenheden

nr. 4
OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOORZOVER NADIEN GEWIJZIGD1

Voorstel van wet

In het voorgestelde artikel I, onderdeel D, zijn na «subonderdeel d» een komma en het woord «en» toegevoegd.

Aan het voorgestelde artikel II is een onderdeel (G) toegevoegd.

Memorie van toelichting

In de eerste alinea van de paragraaf «Nieuwe subcategorie bromfietsen» is de zin «Bovendien kenmerken de bromfietsen uit deze subcategorie zich door hun veiligheid.» ter verduidelijking vervangen door «Verder kenmerken de bromfietsen uit deze subcategorie zich door het verkeersveiligheidsonderzoek waaraan ze dienen te zijn onderworpen.

De paragraaf «Kentekening» is vervangen door de paragraaf «Toelating tot het verkeer op de weg».

Aan de paragraaf «Toelating tot het trottoir voor gehandicapten» is de volgende passage toegevoegd: «Met het toestaan van gehandicapte bestuurders van Segways op het trottoir wijk ik af van het eerder genoemde advies van de SWOV. Daarvoor heb ik gekozen, omdat ik de mobiliteit van deze beperkte groep gehandicapte bestuurders niet wil beperken.»

Uit de tweede alinea van de paragraaf «Administratieve lasten» is de tweede volzin geschrapt.

In de artikelsgewijze toelichting is een toelichting bij het nieuwe artikel II, onderdeel G, ingevoegd.


XNoot
1

De integrale oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.