Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032213-(R1903) nr. 25

32 213 (R1903) Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen)

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID LEERDAM C.S.

Voorgesteld 14 april 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de regering voornemens is, een AMvRB «Waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint-Maarten» in werking te laten treden voorafgaand aan de transitie van de voorliggende staatkundige hervorming en dat deze AMvRB na een geldigheidsduur van twee jaar slechts één keer verlengd kan worden met nog eens twee jaar;

van mening, dat deze AMvRB, indien noodzakelijk, langer van kracht moet kunnen zijn dan deze maximale vier jaar;

tevens van mening, dat de Kamer iedere keer vooraf gekend zou moeten worden in de besluitvorming over het al dan niet verlengen van deze AMvRB;

verzoekt de regering deze AMvRB in die zin aan te passen, dat:

  • a. deze steeds na twee jaar verlengd kan worden zolang dat noodzakelijk is en

  • b. de Kamer voorafgaand gekend wordt in ieder besluit tot beëindiging of verlenging van deze AMvRB via een voorhangprocedure;

verzoekt de regering tevens de aldus gewijzigde AMvRB in een voorhangprocedure aan de Kamer voor te leggen, voordat deze in werking treedt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leerdam

Van Bochove

Remkes

Van Gent