Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132211 nr. 38

32 211 Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

Nr. 38 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ARIB TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 37

Ontvangen 15 maart 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 20 komt als volgt te luiden:

Artikel 20

 • 1. Er is een landelijk register van vergunningen voor prostitutiebedrijven, onder verantwoordelijkheid van Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

 • 2. In het register worden opgenomen:

  • a. beschikkingen, houdende weigering, schorsing of intrekking van een vergunning voor een prostitutiebedrijf, voor zover daartoe is besloten op grond van een omstandigheid als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onder a tot en met g, en

  • b. verleende en gewijzigde vergunningen voor escortbedrijven.

 • 3. De burgemeester die een vergunning heeft geweigerd, geschorst of ingetrokken als bedoeld in het tweede lid, onder a, of een vergunning als bedoeld in het tweede lid, onder b, heeft verleend of gewijzigd, meldt dit onverwijld bij het register onder vermelding van de grond daarvoor, en de bij de vergunningaanvraag vermelde gegevens.

 • 4. Gegevens uit het register worden uitsluitend verstrekt aan:

  • a. de burgemeester die een aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 11 heeft ontvangen, of die een vergunning voor een prostitutiebedrijf heeft verleend, uitsluitend ter beoordeling van die aanvraag of de voortzetting van die vergunning;

  • b. de toezichthouders, bedoeld in artikel 27, en de ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, uitsluitend voor het toezicht op prostitutiebedrijven, en

  • c. Onze Minister van Veiligheid en Justitie, uitsluitend ten behoeve van de taakuitoefening, bedoeld in de artikelen 8 en 9 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, door het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

 • 5. De beheerder van het register draagt ervoor zorg dat eenieder zich ervan kan vergewissen of een escortbedrijf beschikt over een vergunning.

 • 6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over het eerste tot en met vijfde lid, en over hetgeen wordt opgeslagen in het register.

II

Het opschrift van hoofdstuk 3, paragraaf 3, vervalt

III

Artikel 26 vervalt.

Toelichting

Dit amendement beoogt een landelijke registratie van geweigerde, geschorste en ingetrokken vergunningen van prostitutiebedrijven in te laten richten. Voor de beoordeling van een vergunningaanvraag kan het van belang zijn om te weten of een burgemeester een exploitant eerder een vergunning heeft geweigerd, of diens vergunning heeft geschorst of ingetrokken. Met het register kan worden voorkomen dat malafide ondernemers in een andere gemeente hun praktijken kunnen voortzetten. De genoemde praktijken moeten zo ernstig zijn geweest dat die hebben geleid tot het weigeren, schorsen of intrekken van een vergunning. Het is voor een burgemeester in dit kader niet van belang om te weten of een vergunning is geweigerd, geschorst of ingetrokken vanwege een nul- of maximumbeleid. Een beschikking tot weigering, schorsing of intrekking van een vergunning voor een prostitutiebedrijf wordt slechts opgenomen in het register indien de beschikking is genomen op grond van een omstandigheid als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onder a tot en met g.

In dit amendement wordt het huidige artikel 26, omtrent het landelijk register voor escortbedrijven, geïntegreerd. Zodoende kan het huidige artikel 26 komen te vervallen.

Het register zal niet algemeen raadpleegbaar zijn. Gegevens uit het register worden uitsluitend verstrekt aan bepaalde, in het artikel vastgestelde – groepen van – personen die de gegevens slechts voor bepaalde doeleinden mogen gebruiken.

Arib