Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032202 nr. 3

32 202
Evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg

32 296
Toekomstverkenning jeugdzorg

nr. 3
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN,

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 februari 2010

Op 22 december 2009 heeft u mij per brief verzocht om een aantal rapporten toe te zenden die gelieerd zijn aan het kabinetsstandpunt «Toekomst zorg voor jeugd».

Graag voldoe ik aan uw verzoek.

U ontvangt hierbij de volgende rapporten:1

• Onderzoek door NJI naar de overheveling ambulante zorg

• Evaluatie programma Beter Beschermd

• Evaluatie werkplaatsen G27

• SER advies participatie van jongeren met stoornissen en gedragsproblemen

• Onderzoek best practices intersectorale zorg.

Voor al deze rapporten geldt dat ik deze zal betrekken bij het opstellen van een kabinetsstandpunt «Toekomst Zorg voor jeugd». U ontvangt daarom geen aparte beleidsreacties op de genoemde rapporten.

Het rapport over de wachtlijsten LVG waaraan u refereert betreft een onderzoek met oudere gegevens. De Staatssecretaris van VWS zal, mede namens mij, binnenkort een brief aan de Tweede Kamer sturen waarin de laatst bekende cijfers over deze wachtlijsten zijn verwerkt.

Daarnaast heeft u aangegeven de evaluatie van de WMO te willen betrekken bij de beraadslagingen van de parlementairewerkgroep. De staatssecretaris van VWS zal dit rapport in maart 2010 voorzien van een beleidsreactie aan de Tweede Kamer zenden.

De minister voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.