Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032197 nr. 8

32 197 Wijziging van de Wet milieubeheer, houdende aanpassing van hoofdstuk 2 aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en aanvulling, verduidelijking en vereenvoudiging van de in hoofdstuk 16 opgenomen regeling van de systemen voor de handel in broeikasgas- en NOx-emissierechten in verband met aanbevelingen uit het project Evaluatie Emissiehandel, proefprojecten voor de opslag van CO2 en wijzigingen van verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 december 2004 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 386) (Aanpassingswet handel in emissierechten II)

Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 3 september 2010

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onder B, wordt na onderdeel 17 een onderdeel ingevoegd, luidende:

17a. Het opschrift van afdeling 16.2.3 komt te luiden:

AFDELING 16.2.3. DE OVERGANG VAN BROEIKASGASEMISSIERECHTEN EN ANDERE EENHEDEN

B

Artikel I, onder B, onderdeel 18, komt te luiden:

  • 18. Artikel 16.42a wordt als volgt gewijzigd:

    • a. In het eerste en tweede lid wordt «emissiereductie-eenheden en gecertificeerde emissiereducties» vervangen door: emissiereductie-eenheden, gecertificeerde emissiereducties, toegewezen eenheden en verwijderingseenheden.

    • b. In het tweede lid wordt «EG-verordening registratie van handel in broeikasgasemissierechten» vervangen door: EG-verordening register handel in broeikasgasemissierechten.

C

In artikel I, onder B, onderdeel 23, wordt na onderdeel b een onderdeel ingevoegd, luidende:

b1. In het tweede lid, onderdeel d, wordt de zinsnede «de emissieautoriteit kan, indien bij toepassing van artikel 16.17 gegevens ambtshalve worden vastgesteld, bepalen» vervangen door: de emissieautoriteit, indien bij toepassing van artikel 16.17 gegevens ambtshalve worden vastgesteld, kan bepalen.

D

Artikel I, onder C, onderdeel 1, komt te luiden:

1. De zinsnede «artikel 16.12, tweede lid, artikel 16.12, tweede lid, aanhef en onder

a, in verbinding met artikel 16.39h, artikel 16.12, tweede lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid» wordt vervangen door: artikel 16.11a, eerste, tweede, derde en vierde lid, artikel 16.11a, eerste, tweede, derde en vierde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid, artikel 16.12, eerste, tweede en derde lid, artikel 16.12, tweede lid, aanhef en onder a, in verbinding met artikel 16.39h, artikel 16.12, eerste, tweede en derde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid.

E

Artikel I, onder D, onderdeel 1, komt te luiden:

1. De zinsnede «16.12, tweede lid, artikel 16.12, tweede lid, aanhef en onder a, in verbinding met artikel 16.39h, 16.12, tweede lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid» wordt vervangen door: 16.11a, eerste, tweede, derde en vierde lid, 16.11a, eerste, tweede, derde en vierde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid, 16.12, eerste, tweede en derde lid, 16.12, tweede lid, aanhef en onder a, in verbinding met artikel 16.39h, 16.12, eerste, tweede en derde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid.

Toelichting

Onderdelen A en B

De Wet milieubeheer (Wm) bepaalt dat levering van broeikasgasemissierechten geschiedt door afschrijving van de ene rekening in het nationaal register en bijschrijving op een andere rekening in het nationale register (16.41 Wm). Via een schakelbepaling (16.42a Wm) is artikel 16.41 Wm van overeenkomstige toepassing verklaard voor de levering van gecertificeerde emissiereducties en emissiereductie-eenheden. In artikel I, onder B, onderdeel 21, van het voorliggende wetsvoorstel wordt als wijzigingsvoorstel gedaan dat een ieder naast broeikasgasemissierechten, gecertificeerde emissiereducties en emissiereductie-eenheden ook toegewezen eenheden en verwijderingseenheden mag bezitten (uitbreiding van artikel 16.44 Wm). Dienovereenkomstig dient ook het bereik van de schakelbepaling te worden uitgebreid, zodat naast het bezit ook de levering van toegewezen eenheden en verwijderingseenheden mogelijk is. De voorgestelde wijziging voorziet hierin.

In aansluiting op deze wijziging wordt voorgesteld het opschrift van afdeling 16.2.3 te wijzigen, overeenkomstig de in artikel I, onder B, onderdeel 19, voorgestelde tekst voor het opschrift van afdeling 16.2.4.

Onderdeel C

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt een redactionele verbetering aan te brengen in onderdeel d van het tweede lid van artikel 16.49.

Onderdelen D en E

Geconstateerd is dat bij de formulering van de wijzigingsopdrachten voor de handhavings-bepalingen (artikelen 18.6a en 18.16a Wm) abusievelijk de recente wijziging in de betreffende bepalingen ten gevolge van de inwerkingtreding van de wet van 21 januari 2010 tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet luchtvaart en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 (PbEU 2009, L 8) tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (handel in emissierechten luchtvaart) (Stb. 2010, 31) niet zijn meegenomen.

De tekst van het wetsvoorstel wordt met deze nota van wijziging geactualiseerd aan de nu geldende tekst van (de betreffende artikelen uit) de Wet milieubeheer. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010 geen gevolgen heeft voor de tekst van deze bepalingen.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. C. Huizinga-Heringa