Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032186 nr. 11

32 186 (R1901)
Wijziging van verschillende rijkswetten in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao en Sint Maarten en de toetreding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba tot het Nederlandse staatsbestel (Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen)

nr. 11
NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG VAN DE STATEN VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN

Ontvangen 10 maart 2010

De regering heeft met veel belangstelling kennis genomen van de opmerkingen en vragen die door de verschillende fracties zijn gemaakt en gesteld over het voorstel voor Rijkswet aanpassing rijkswetten aan de oprichting van de nieuwe landen.

In deze nota naar aanleiding van het verslag worden de vragen beantwoord in volgorde zoals opgenomen in het verslag van de Staten van de Nederlandse Antillen.

Met betrekking tot het in artikel 1.2, onderdeel E, voorgestelde overleg tussen de Gouverneurs en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden, vraagt de MAN-fractie zich af in hoeverre dit in het belang zal zijn van het emancipatoire proces van Curaçao, mede gelet op de intensiteit en regelmaat waarmee in de voorgestelde nieuwe structuur op bestuurlijk niveau overleg zal moeten worden gevoerd.

In het in artikel 1.2, onderdeel E, voorgestelde overleg kunnen uitsluitend aangelegenheden waarbij het belang van het Koninkrijk is betrokken aan de orde komen. Op deze manier is het aantal mogelijk te bespreken onderwerpen beperkt. De Gouverneur voert dit overleg in zijn hoedanigheid van Koninkrijksorgaan en niet in zijn hoedanigheid van landsorgaan. Het is van belang dat de Gouverneur als Koninkrijksorgaan regelmatig overlegt met de ministers die de aangelegenheden van het Koninkrijk behartigen.

De MAN-fractie vraagt wie de reis- en verblijfkosten van de Gouverneurs betaalt? Is dat de rijksoverheid of worden deze kosten ten laste gebracht van de begrotingen van de onderscheiden Caraïbische rijksdelen.

De reis- en verblijfkosten van de Gouverneur worden betaald vanuit het budget van het Kabinet van de Gouverneur. Dit budget komt ten laste van Hoofdstuk II B van de rijksbegroting. Dit betekent dat de reis- en verblijfkosten van de Gouverneur vanuit de rijksoverheid worden gefinancierd. Deze kosten worden niet ten laste gebracht van de begrotingen van de Caraïbische rijksdelen.

Zowel de MAN-fractie als de PAR-fractie vragen of en in hoeverre rekening is gehouden met de op- en aanmerkingen uit het advies van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen inzake het onderhavige voorstel van rijkswet.

In het advies van de Raad van Advies van de Nederlandse Antillen staan twee inhoudelijke opmerkingen en een aantal wetstechnische en redactionele opmerkingen. De eerste inhoudelijke opmerking betreft consistentie van de terminologie. Naar aanleiding van deze opmerking is bij nota van wijziging1 in meerdere bepalingen «Bonaire, Sint Eustatius en Saba» vervangen door «de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba». De tweede inhoudelijke opmerking betreft de aanpassing van het onderhavige voorstel van rijkswet aan het voorstel van rijkswet politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (32 019 (R 1886)). Deze aanpassing was reeds in het voorstel van rijkswet opgenomen ten tijde van het ontvangen van het advies van de Raad van Advies. De wetstechnische en redactionele opmerkingen van de Raad van Advies zijn vrijwel geheel overgenomen. Een aantal van deze opmerkingen was niet meer relevant, vanwege wijzigingen in het voorstel van rijkswet bij het nader rapport naar aanleiding van het advies van de Raad van State van het Koninkrijk.

Tot slot vraagt de MAN-fractie of tegemoet zal worden gekomen aan de door Bonaire geuite wens om de parlementaire behandeling van het onderhavige wetsvoorstel alsmede het voorstel van rijkswet tot wijziging van het Statuut (32 213 (R 1903)) aan te houden totdat de uitslag van het referendum bekend is.

Het referendum van Bonaire is met veel onzekerheden omgeven. Zoals in de nota naar aanleiding van het verslag2 is aangegeven wil de regering de uitslag van het referendum op Bonaire niet afwachten voordat zij verder gaat met de voortgang van het staatkundige hervormingsproces.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten


XNoot
1

Kamerstukken II 2009/10, 32 186 (R1901), nr. 7.

XNoot
2

Kamerstukken II 2009/10, 32 186 (R 1901), nr. 6, p. 2.