Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201332175 nr. 44

32 175 Huwelijks- en gezinsmigratie

Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN VAN NIEUWENHUZIEN-WIJBENGA

Voorgesteld 11 oktober 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer de regering heeft verzocht, de nieuwe regels voor gezinsmigratie op te schorten;

constaterende dat minister Leers de Kamer heeft gemeld daartoe niet in staat te zijn;

overwegende dat de besluitvorming op aanvragen aan de hand van de nieuwe criteria gedurende de formatie daarom om bijzondere aandacht vraagt;

verzoekt de regering, de Kamer op 1 december te rapporteren over de aanvragen die na 1 oktober zijn ingediend en tot dan toe op grond van de nieuwe criteria zijn beoordeeld en de Kamer in de gelegenheid te stellen om in de twee weken daarna over deze rapportage te debatteren, alvorens tot definitieve besluitvorming op de bedoelde aanvragen over te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Van Nieuwenhuizen-Wijbenga