32 175 Huwelijks- en gezinsmigratie

Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 september 2010

Per brief van 23 april 2010 (kenmerk 2010Z07318/2010D20072) heeft de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie het verzoek gedaan om de Wijziging van het Vreemdelingenbesluit (inzake de aanscherping van de eisen voor huwelijksmigratie) voor inwerkingtreding naar uw Kamer te sturen.

Conform dit verzoek zend ik u hierbij, mede namens de Minister van Justitie, het gewijzigde Vreemdelingenbesluit 20001 en de Nota van Toelichting.1

Beide maatregelen treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Mijn intentie is om de verhoging van het niveau van de Toets Gesproken Nederlands van A1min naar A1 per 1 januari 2011 in te laten gaan en de toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen per 1 april 2011 in te voeren.

Binnenkort zal via de gebruikelijke voorlichtingskanalen een overgangsregime worden afgekondigd waarin wordt bepaald tot welke datum kandidaten zich kunnen aanmelden om het examen onder de oude norm af te leggen.

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven