32 163 Verhoging AOW-leeftijd

Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 maart 2010

Tijdens het algemeen overleg over de notitie Arbeidsparticipatie ouderen op 11 februari jl. (kamerstuk 32 163, nr. 19) heb ik toegezegd in maart nadere informatie te verstrekken over de invulling van de sollicitatieplicht voor ouderen. Met deze brief doe ik deze toezegging gestand.

Zoals ik aangaf in mijn brief van 8 februari jl. staat de verplichting voor oudere werklozen om in voldoende mate te zoeken naar passende arbeid als zodanig niet ter discussie. Wel dient de invulling van deze verplichting vanuit het oogpunt van effectiviteit meer afgestemd te worden op hun positie op de arbeidsmarkt. Hiertoe worden nieuwe, succesvol gebleken methoden om passend werk te vinden geëntameerd, naast de thans gebruikelijke zoekmethoden. Met deze methoden, het deelnemen aan netwerkgroepen, speed date-sessies met werkgevers en videopresentaties, is ervaring opgedaan in het project Talent 45-plus. Het effect van deze methoden op de uitstroom van oudere werkzoekenden naar werk bleek positief, met name onder de deelnemers aan netwerkgroepen, van wie een aanzienlijk deel binnen 2 à 3 maanden een baan vond.

De nieuwe zoekmethoden worden in de loop van 2010 verankerd in de dienstverlening van het UWV op de werkpleinen. Na de zomer is hierover informatie beschikbaar op de website www.werk.nl, onder de module «45+».

De uitbreiding van de dienstverlening door UWV met het oog op oudere werklozen neemt niet weg dat de verantwoordelijkheid om passend werk te vinden primair op de WW-gerechtigde zelf rust. De wettelijke verplichting om in voldoende mate te solliciteren is overigens vormvrij. WW-gerechtigden kunnen in beginsel zelf invulling geven aan hun sollicitatieplicht, met dien verstande dat die invulling wel kans op succes moet bieden. Maatwerk is daarbij het devies. Voor gepubliceerde vacatures bij grote organisaties zijn schriftelijke sollicitaties nog steeds een kansrijke methode. Van ouderen voor wie dergelijke vacatures passend zijn, wordt daarom verwacht dat zij langs deze weg solliciteren. Veel nieuwe banen worden echter zonder een formele vacaturestelling ingevuld. Voor dergelijke banen bieden andere zoekmethoden zoals netwerkgroepen, speed date-sessies en videopresentaties, meer kans op succes.

De WW-gerechtigde maakt over de concrete invulling van zijn sollicitatieplicht afspraken met de werkcoach van UWV. Hierbij wordt rekening gehouden met de kansen en mogelijkheden van de betrokken werkloze. Het UWV zal aan ouderen de ruimte bieden om ook via andere methoden naar werk te zoeken, mits die methoden voldoende kansrijk zijn. De activering van oudere werklozen blijft daarbij het uitgangspunt. Het is voor betrokkenen zelf en voor de arbeidsmarkt als geheel immers onaanvaardbaar als ouderen langs de kant blijven staan.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

J. P. H. Donner

Naar boven