Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032133 nr. 7

32 133
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet 2010)

nr. 7
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 23 oktober 2009

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

a. Vóór onderdeel A worden drie onderdelen ingevoegd, luidende:

0A. In artikel 1.7, eerste lid, onderdelen a en b, wordt «artikel 25, derde lid» vervangen door: artikel 25, vijfde lid.

0Aa. In artikel 3.27, derde lid, onderdeel b, wordt «artikel 5, onderdeel b, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969» vervangen door: artikel 5, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

0Ab. In artikel 3.83, zevende lid, onder 1°, wordt «artikel 25, derde lid» vervangen door: artikel 25, vijfde lid.

b. Na onderdeel B worden vier onderdelen ingevoegd, luidende:

Ba. In artikel 3.133, vijfde lid, wordt «artikel 25, derde lid» vervangen door: artikel 25, vijfde lid.

Bb. In artikel 3.135, eerste lid, wordt «artikel 25, derde lid» vervangen door: artikel 25, vijfde lid.

Bc. In artikel 3.136, tweede lid, wordt «artikel 25, derde lid» vervangen door: artikel 25, vijfde lid.

Bd. In artikel 3.138, vierde lid, wordt «artikel 25, derde lid» vervangen door: artikel 25, vijfde lid.

c. Na onderdeel C wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca. In artikel 7.2, achtste lid, onderdeel d, onder 1°, wordt «artikel 25, derde lid» vervangen door: artikel 25, vijfde lid.

2

In artikel II, onderdeel B, wordt «onder ten tweede» vervangen door: onder 2°.

3

Na artikel IV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IVA

In artikel 91, eerste lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag wordt «89, derde lid» vervangen door: 89, derde en zevende lid.

4

Artikel XIV wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid wordt «artikelen II, onderdelen D en H, en XI» vervangen door: artikelen II, onderdeel D, en XI.

2. In het zesde lid wordt «artikelen II, onderdeel C, VI, onderdeel B, en VII, onderdeel A» vervangen door: artikelen I, onderdelen 0A, 0Ab, Ba, Bb, Bc, Bd en Ca, II, onderdeel C, VI, onderdeel B, en VII, onderdeel A.

TOELICHTING

I. Algemeen

De onderhavige nota van wijziging bevat enkele technische aanpassingen van redactionele aard.

II. Onderdeelsgewijs

Onderdeel 1

Artikel I, 0A, 0Ab, Ba, Bb, Bc, Bd en Ca, (artikelen 1.7, 3.83, 3.133, 3.135, 3.136, 3.138, en 7.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Ingevolge de Aanpassingswet vierde tranche Awb zijn onder meer de in de artikelen 1.7, eerste lid, onderdelen a en b, 3.83, zevende lid, onder 1°, 3.133, vijfde lid, 3 135, eerste lid, onderdeel d, 3.136, tweede lid, 3.138, vierde lid, en 7.2, achtste lid, onderdeel d, onder 1°, van de Wet inkomstenbelasting 2001 opgenomen verwijzingen naar artikel 25, vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 abusievelijk vervangen door een verwijzing naar het derde lid van het laatstgenoemde artikel. Zoals uit de toelichting op die aanpassing volgt, was die aanpassing gebaseerd op een veronderstelde vernummering van artikel 25, vijfde lid, van de Invorderingswet 1990. Van een dergelijke vernummering is echter geen sprake. De in de artikelen 1.7, eerste lid, onderdelen a en b, 3.83, zevende lid, onder 1°, 3.133, vijfde lid, 3.135, eerste lid, onderdeel d, 3.136, tweede lid, 3.138, vierde lid, en 7.2, achtste lid, onderdeel d, onder 1°, van de Wet inkomstenbelasting 2001 aangebrachte wijzigingen worden daarom met terugwerkende kracht teruggedraaid tot het moment van inwerkingtreding van de Aanpassingswet vierde tranche Awb.

Artikel I, onderdeel 0Aa (artikel 3.27 van de Wet inkomstenbelasting 2001)

Met deze wijziging wordt een onjuiste verwijzing aangepast.

Onderdeel 2

Artikel II, onderdeel B (artikel 19a van de Wet op de loonbelasting 1964)

Met deze wijziging wordt de in artikel II, onderdeel B, opgenomen verwijzing in overeenstemming gebracht met de aanwijzingen voor de regelgeving.

Onderdeel 3

Artikel IVA (artikel 91 van de Wet belastingen op milieugrondslag)

Bij de wet van 8 november 2007 tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Stb. 476) die met ingang van 1 januari 2008 in werking is getreden, is verzuimd in het toenmalige artikel 37b, eerste lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) (later vernummerd tot artikel 91, eerste lid, van de Wbm) een verwijzing op te nemen naar het toenmalige artikel 37, vierde lid, van de Wbm (later vernummerd tot artikel 89, zevende lid, van de Wbm). Deze omissie wordt nu hersteld. Hierdoor is er ook bezwaar en rechtsbescherming mogelijk tegen de beslissing van de inspecteur op een verzoek om teruggaaf van een negatief bedrag aan belastingen op milieugrondslag.

Onderdeel 4

Artikel XIV (Inwerkingtredingsbepaling)

Met de in artikel II, onderdeel H, van het wetsvoorstel opgenomen wijziging van artikel 32ba, zesde lid, tweede volzin, van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt uitvoering gegeven aan een toezegging aan de Eerste Kamer1, inhoudend dat, voor zover de pensioenregeling van de DGA op basis van de tot 1 januari 2007 geldende tekst onder de in (het inmiddels tot artikel 32ba vernummerde) artikel 32aa, zesde lid, tweede volzin, genoemde uitzondering zou zijn gevallen, dat ook vanaf 1 januari 2007 het geval blijft. Op grond van het wetsvoorstel zou deze wijziging met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2007 worden aangebracht. Als gevolg van de vernummering van artikel 32aa tot artikel 32ba per 1 januari 2009 is dit niet goed mogelijk met de in het wetsvoorstel opgenomen formulering. Bij nader inzien is toekenning van terugwerkende kracht echter ook niet noodzakelijk, nu het slechts gaat om een codificatie van een toezegging, waaraan in de praktijk reeds uitvoering wordt gegeven. Daarom is ervoor gekozen om het desbetreffende onderdeel van artikel XIV, vijfde lid, van het wetsvoorstel, waarin de terugwerkende kracht is geregeld, te laten vervallen.

De in artikel I, onderdelen 0A, 0Ab, Ba, Bb, Bc, Bd en Ca, opgenomen wijziging van de artikelen 1.7, eerste lid, onderdelen a en b, 3.83, zevende lid, onder 1°, 3.133, vijfde lid, 3.135, eerste lid, onderdeel d, 3.136, tweede lid, 3.138, vierde lid, en 7.2, achtste lid, onderdeel d, onder 1°, van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden op grond van de in artikel XIV, zesde lid, aan te brengen wijziging met terugwerkende kracht teruggedraaid tot het moment van inwerkingtreding van de Aanpassingswet vierde tranche Awb.

De staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager


XNoot
1

Kamerstukken I, 2007/08, 31 226, D, blz. 7 en 8.