Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032132 nr. 7

32 132
Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in verband met de afschaffing van de vliegbelasting

nr. 7
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 23 oktober 2009

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

Voor bedragen die de exploitant van een luchthaven bij een luchtvaartmaatschappij in rekening heeft gebracht ter zake van door die exploitant verschuldigde vliegbelasting, blijven artikel 78 en de daarop gebaseerde bepalingen van toepassing.

TOELICHTING

Artikel 78 van de Wet belastingen op milieugrondslag voorziet in een teruggaaf van vliegbelasting aan de exploitant van de luchthaven, voor de situatie dat bedragen die op aangifte aan de Belastingdienst zijn betaald niet zijn en niet zullen worden ontvangen van de luchtvaartmaatschappij aan wie deze bedragen zijn doorberekend. Ingevolge het derde lid van artikel 78 zijn in artikel 28 van de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag nadere regels gesteld ter uitvoering van deze teruggaaf.

Met de afschaffing van de vliegbelasting vervalt artikel 78, hoewel deze regeling nog van belang kan zijn voor lopende gevallen. Denkbaar is immers dat pas na afschaffing van de vliegbelasting blijkt dat een bepaalde luchtvaartmaatschappij ter zake in gebreke zal blijven. Uiteraard wordt met het voorstel tot afschaffing van de vliegbelasting niet bedoeld de aanspraak op teruggaaf voor lopende gevallen ongedaan te maken. Met voorliggende overgangsbepaling wordt zeker gesteld dat in dergelijke situaties de teruggaafregeling onverkort in stand blijft. De wijziging beoogt geen materiële wijziging en heeft ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel dan ook geen budgettaire gevolgen of gevolgen voor de administratieve lasten of de uitvoeringskosten.

De staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager