Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032130 nr. 11

32 130
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale vereenvoudigingswet 2010)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID REMKES

Ontvangen 29 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel XXVIA worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXVIB

Met betrekking tot een belastingplichtige die voor partnerschap kon kiezen op grond van de artikelen 1.2, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en 1.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals die artikelen luidden op 31 december 2010, doch op grond van artikel 1.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals dat artikel met ingang van 1 januari 2011 komt te luiden, niet meer voor partnerschap kan kiezen:

a. blijven de artikelen 1.2, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en 1.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals die artikelen luidden op 31 december 2010, tot en met 31 december 2012 van toepassing, en

b. is artikel 1.2, eerste lid, onderdeel e, van de Wet inkomstenbelasting 2001, zoals dat artikel komt te luiden met ingang van 1 januari 2012, niet van toepassing voor zover uitsluitend op grond van het voorgaande sprake is van partnerschap.

ARTIKEL XXVIC

De belanghebbende die op grond van artikel XXVIB voor partnerschap heeft gekozen, wordt ook voor de toepassing van artikel 3 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen aangemerkt als partner, met dien verstande dat artikel 3, tweede lid, onderdeel e, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, zoals dat artikel komt te luiden na inwerkingtreding van artikel XX, niet van toepassing is voor zover uitsluitend op grond van het voorgaande sprake is van partnerschap.

Toelichting

Met de in dit amendement voorgestelde wijzigingen wordt een overgangsbepaling in de Wet inkomstenbelasting 2001 gecreëerd voor ongehuwd samenwonenden die op grond van de ingevolge dit wetsvoorstel vanaf 1 januari 2011 geldende objectieve criteria niet aangemerkt kunnen worden als partner. Indien ongehuwd samenwonenden niet op grond van de objectieve criteria aangemerkt worden als partner, kunnen ze gedurende twee jaar alsnog kiezen voor partnerschap op grond van de oude keuzeregeling in de Wet IB 2001.

Door dit amendement hebben ongehuwd samenwonenden nog twee jaar extra de tijd om aan de nieuwe voorwaarden voor partnerschap te voldoen.

In de Awir geldt geen keuzeregime, maar is wel een schakelbepaling opgenomen waarbij belastingplichtigen die kiezen voor partnerschap in de Wet IB 2001 – zolang die keuzemogelijkheid blijft bestaan – ook partner zijn voor de Awir. In overeenstemming met de aanpassingen in de Wet IB 2001, wordt op grond van dit amendement de Awir ook aangepast op dit punt.

De budgettaire derving van dit amendement is geraamd op € 8,5 miljoen in 2011 en € 8,5 miljoen in 2012.

Remkes