Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032128 nr. 18

32 128
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID SAP

Ontvangen 11 november 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel XIII, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

A

Onderdeel 1 komt te luiden:

1. In het in onderdeel A, onder 1, opgenomen artikel 9, eerste lid, van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 wordt in kolom III van de eerste tabel «€ 3640» vervangen door «€ 3710» en wordt «€ 17 680» vervangen door «€ 19 280». Voorts wordt in kolom IV van de eerste tabel «€ 52» vervangen door «€ 53». In kolom III van de tweede tabel wordt «€ 3120» vervangen door «€ 3180» en wordt «€ 15 132» vervangen door «€ 16 501». Voorts wordt in kolom IV van de eerste tabel «€ 52» vervangen door: € 53.

B

Onderdeel 2 vervalt.

II

Artikel XIII, onderdeel B, komt te luiden:

B. Artikel XVI wordt als volgt gewijzigd:

1. In het in onderdeel A, onder 1, opgenomen artikel 9, eerste lid, van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 wordt in kolom III van de eerste tabel «€ 4970» vervangen door «€ 5110» en wordt «€ 24 140» vervangen door «€ 24 280». Voorts wordt in kolom IV van de eerste tabel «€ 71» vervangen door «€ 73». In kolom III van de tweede tabel wordt «€ 4260» vervangen door «€ 4380» en wordt «€ 20 661» vervangen door «€ 20 781». Voorts wordt in kolom IV van de tweede tabel «€ 71» vervangen door: € 73.

2. Na onderdeel A wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa. In artikel 9ba, eerste lid, wordt «€ 1500» vervangen door: € 1000.

3. Onderdeel B vervalt.

III

Artikel XIII, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

A

Er wordt na onderdeel 1 een onderdeel ingevoegd, luidende:

1a. Na onderdeel A wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

A0. Artikel 9a vervalt.

B

In onderdeel C, onder 2, wordt «onderdeel A» vervangen door: onderdeel A0.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat de tijdelijke bonus voor 2010 ongewijzigd wordt gehandhaafd voor de jaren 2011 en 2012. Dat betekent ook in 2011 en 2012 een korting op de BPM van € 750 voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van ten hoogste 120 g/km (uiteraard voor zover deze al niet zijn vrijgesteld). Het in stand houden van de bonus beoogt bij te dragen aan de belangrijkste prikkel om een zuinige auto te kopen, namelijk een lagere prijs in de showroom.

Hiertoe wordt artikel XIII gewijzigd. Artikel I, onder B, van het amendement voorziet in het laten vervallen van de afbouw van de korting van € 750 naar € 500 in 2011. In artikel II, onder 3, wordt het vervallen van de korting in 2012 teruggedraaid. In artikel III, onderdeel A, wordt een nieuw onderdeel in het wetsvoorstel ingevoegd waarmee de korting in 2013 komt te vervallen. De derving die met het continueren van deze bonus in 2011 en 2012 gepaard gaat, wordt opgevangen door het tarief van de eerste schijf te verhogen. Dit resulteert in een tariefsverhoging van € 1 ( van € 52 tot € 53) in de eerste schijf in 2011 en een tariefsverhoging van € 2 (van € 71 tot € 73) in 2012.

Dit amendement is budgettair neutraal.

Sap