Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032128 nr. 11

32 128
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)

nr. 11
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 23 oktober 2009

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

a. Het in onderdeel A opgenomen artikel 11a van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid, onderdeel b, onder 1°, komt te luiden:

1°. dat de uitkeringen direct ingaan en worden uitgekeerd aan een of meer in de overeenkomst betreffende de stamrechtspaarrekening, onderscheidenlijk het stamrechtbeleggingsrecht, genoemde personen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, onder 1°;.

2. Het vierde lid komt te luiden:

4. Indien ingevolge het derde lid, onderdelen a en b, termijnen zijn ingegaan en de genieter van de uitkeringen overlijdt voor ontvangst van de laatste uitkering, gaat het recht op de nog niet uitgekeerde termijnen over op de in de overeenkomst betreffende de stamrechtspaarrekening, onderscheidenlijk het stamrechtbeleggingsrecht, genoemde personen, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, onder 1°.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

5. Indien de gerechtigde tot de uitkeringen overlijdt en het recht op de uitkeringen niet kan overgaan op personen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, onder 1°, wordt op het onmiddellijk aan het overlijden voorafgaande tijdstip het tegoed van de stamrechtspaarrekening, onderscheidenlijk de waarde van het stamrechtbeleggingsrecht, aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrekking van die gerechtigde tot de uitkeringen.

b. Na onderdeel H worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Ha. Artikel 28b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «€ 1134» vervangen door: € 1230.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

5. Artikel 67cb van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is van overeenkomstige toepassing op het in het eerste lid genoemde bedrag.

Hb. Artikel 28c wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «€ 1134» vervangen door: € 1230.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Artikel 67cb van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is van overeenkomstige toepassing op het in het eerste lid genoemde bedrag.

c. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

J. Artikel 39b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «€ 1 134» vervangen door: € 1230.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Artikel 67cb van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is van overeenkomstige toepassing op het in het tweede lid genoemde bedrag.

2

In het in artikel VII, onderdeel F, opgenomen artikel 25, vierde lid, onderdeel a, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt «geblokkeerde stamrechtspaarrekening» vervangen door: geblokkeerde rekening.

3

Artikel XII wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel A komt te luiden:

A. Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. De belasting voor een personenauto wordt bepaald aan de hand van de volgende tabellen.

Bij een CO2-uitstoot van meer danmaar niet meer danbedraagt de belasting voor een personenauto die wordt aangedreven anders dan door een motor met compressieontsteking, het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO2-uitstoot te boven gaat
IIIIIIIV
11000
110 gram/km1800€  34
180 gram/km270€  2 380€ 126
270 gram/km€ 13 720€ 288
Bij een CO2-uitstoot van meer danmaar niet meer danbedraagt de belasting voor een personenauto die wordt aangedreven door een motor met een compressieontsteking het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO2-uitstoot te boven gaat
IIIIIIIV
9500
95 gram/km1550€  34
155 gram/km232€  2 040€ 126
232 gram/km€ 11 742€ 288

Voor de toepassing van de tabel wordt onder een personenauto die wordt aangedreven door een motor met compressie-ontsteking mede begrepen een personenauto waarvan de CO2-uitstoot met aardgas als brandstofsoort is gemeten.

Het bedrag van de belasting op grond van de tabel wordt verhoogd met 27,4 percent van de netto catalogusprijs, verminderd met € 1 288, of, in geval van een personenauto die wordt aangedreven door een motor met een compressieontsteking, met 27,4 percent van de netto catalogusprijs, vermeerderd met € 1 076. In afwijking van de vorige volzinnen wordt onder personenauto niet verstaan een bijzondere personenauto als bedoeld in het twaalfde lid.

2. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «in geval van een personenauto of een bestelauto» vervangen door: ingeval van een bestelauto of bijzondere personenauto.

b. Onderdeel B komt te luiden:

B. Artikel 9a, eerste lid, komt te luiden:

1. Voor een personenauto, niet zijnde een bijzondere personenauto, met een CO2-uitstoot van niet meer dan 120 gram/km wordt het bedrag aan belasting, bedoeld in artikel 9, eerste lid, verlaagd met € 750.

c. Onderdeel C komt te luiden:

C. Artikel 9c wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. In afwijking van artikel 9, eerste en tweede lid, bedraagt de belasting tot 1 januari 2018 nihil voor een motorrijtuig met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer.

2. In het tweede lid wordt «compressie-ontsteking» vervangen door: compressie-ontsteking dan wel een personenauto waarvan de CO2-uitstoot met aardgas als brandstofsoort is gemeten.

d. In onderdeel D, onder 1, wordt «In het derde lid» vervangen door: In het zesde lid.

4

Het in artikel XIII, onderdeel A, onder 2, opgenomen onderdeel Aa komt te luiden:

Aa. In artikel 9a, eerste lid, wordt «€ 750» vervangen door: € 500.

5

Artikel XVI wordt als volgt gewijzigd:

a. In het in onderdeel A, onder 1, opgenomen artikel 23, eerste lid, van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 wordt «€ 21.32» vervangen door: € 21,32.

b. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

E. Artikel 37d wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. In het eerste lid (nieuw) wordt «€ 453» vervangen door: € 492.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Artikel 67cb van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is van overeenkomstige toepassing op het bedrag van de boete, genoemd in het eerste lid.

6

Artikel XXII wordt als volgt gewijzigd:

a. Voor de bestaande tekst wordt de aanduiding «B.» geplaatst.

b. Voor onderdeel B (nieuw) worden een aanhef en een onderdeel ingevoegd, luidende:

De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 40 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «€ 4537» vervangen door: € 4920.

2. In het tweede lid wordt «het verloop van vijf jaren» vervangen door: na verloop van vijf jaren.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Artikel 67cb van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is van overeenkomstige toepassing op het bedrag van de boete, genoemd in het eerste lid.

c. Onderdeel B (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef vervalt: van de Wet op de omzetbelasting 1968.

2. Na onderdeel 4 wordt, onder vernummering van onderdeel 5 tot onderdeel 6, een onderdeel ingevoegd, luidende:

5. Onderdeel b, post 19 komt te luiden:

19. het aanbrengen van op energiebesparing gericht isolatiemateriaal, met uitzondering van het aanbrengen van glas, aan vloeren, muren en daken van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming, met uitzondering van materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de waarde van deze diensten.

7

Artikel XXIII komt te luiden:

ARTIKEL XXIII

De Wet op belastingen van rechtsverkeer wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 15, eerste lid, onderdeel p, vervalt.

B. Artikel 55 vervalt.

8

Artikel XXV wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel A, onder 2, wordt «, bedoeld in artikel 37» vervangen door: als bedoeld in artikel 37.

b. Het in onderdeel F opgenomen artikel 67ca, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d wordt «, of» vervangen door een puntkomma.

2. In onderdeel e wordt «Wet op de omzetbelasting 1968,» vervangen door: Wet op de omzetbelasting 1968, of.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. artikel 54 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer,.

c. In het in onderdeel F opgenomen artikel 67cb, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt «vervangen» vervangen door: gewijzigd.

d. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

H. Artikel 69 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 68, tweede lid, onderdelen a, b, d, e, f of g» vervangen door: artikel 68, eerste lid, onderdelen a, b, d, e, f of g.

2. In het tweede lid wordt «artikel 68, tweede lid, onderdeel c» vervangen door: artikel 68, eerste lid, onderdeelc.

3. In het vijfde lid wordt «Artikel 68, vierde lid» vervangen door: Artikel 68, derde lid.

9

Artikel XXVI wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel D wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift van het in dat onderdeel opgenomen hoofdstuk VIIA van de Invorderingswet 1990 komt te luiden: Bestuurlijke boeten.

2. In het in dat onderdeel opgenomen artikel 63b, derde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt «de artikelen» vervangen door: artikel.

3. In het in dat onderdeel opgenomen artikel 63 c, tweede lid, van de Invorderingswet 1990 wordt «vervangen» vervangen door: gewijzigd.

b. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

F. Artikel 65 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 64, tweede lid, onderdeel a of b» vervangen door: artikel 64, eerste lid, onderdeel a of b.

2. In het tweede lid wordt «artikel 64, tweede lid, onderdeel c» vervangen door: artikel 64, eerste lid, onderdeelc.

10

Artikel XXXVI komt te luiden:

ARTIKEL XXXVI

In de wet van 1 juli 2009, houdende Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen (Stb. 280), vervalt artikel XIII, eerste lid.

TOELICHTING

I. Algemeen

Inleiding

In deze nota van wijziging zijn aanpassingen op het terrein van banksparen, de autobelastingen, de verzuimboeten en het verlaagd BTW-tarief op isolatiewerkzaamheden opgenomen. Met de voorgestelde wijziging in de regeling voor banksparen wordt het evenwicht in fiscale behandeling verbeterd tussen de bestaande stamrechtvrijstelling en de voorgestelde stamrechtspaarrekening en het voorgestelde stamrechtbeleggingsrecht. De tarieven in de BPM worden aangepast aan de nieuwe gegevens over de jaarlijks afname van de CO2-uitstoot voor nieuwe auto’s. Voorts wordt de reikwijdte van de tijdelijke BPM-korting voor zuinige auto’s uitgebreid voorzover het dieselauto’s betreft. Enkele verzuimboeten in de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1964 worden alsnog geïndexeerd. Tot slot wordt de bestaande wettekst van de Wet op de omzetbelasting 1968 verduidelijkt op het punt van het verlaagde BTW-tarief op isolatiewerkzaamheden.

Stamrechtbanksparen

In de voorgestelde regeling van stamrechtbanksparen was geregeld dat het recht op uitkeringen uit een stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht overgaat op erfgenamen indien er geen (in de regeling benoemde) nabestaanden zijn. Hiermee zou een ruimere fiscale faciliteit ontstaan ten opzichte van concurrerende (verzekerings)producten die onder de huidige stamrechtvrijstelling vallen. Met de wijziging van het voorgestelde artikel 11a van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt het evenwicht verbeterd tussen de fiscale behandeling van producten die reeds onder de huidige stamrechtvrijstelling vallen en de fiscale behandeling van de voorgestelde stamrechtspaarrekening en het voorgestelde stamrechtbeleggingsrecht. Hierdoor draagt de regeling verdergaand bij aan het ontstaan van een gelijk speelveld tussen banken en verzekeraars voor stamrechtproducten (voor ontslagvergoedingen).

Autobelastingen

Bij de berekening van de tarieven voor de op CO2-uitstoot gebaseerde BPM is rekening gehouden met een afname van de CO2-uitstoot voor nieuwe auto’s van 2,8% per jaar. In de nota naar aanleiding van het verslag is ingegaan op de uitkomsten van de onderzoeken van het CPB en het PBL naar respectievelijk de budgettaire neutraliteit van de omzetting van de BPM-grondslag van catalogusprijs naar absolute CO2-uitstoot en naar de milieueffecten daarvan. Het PBL constateert in zijn rapport dat de genoemde 2,8% weliswaar qua ordegrootte een juiste inschatting is, zelf komt zij echter tot een percentage van 2,6. Ingevolge de in deze nota van wijziging opgenomen wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen worden de tarieven voor 2010 aangepast aan het door het PBL berekende percentage.

In deze nota van wijziging wordt voorts de reikwijdte van de tijdelijke BPM-korting voor zuinige auto’s (auto’s met een CO2-uitstoot die net boven de grens van de vrijstelling vallen) uitgebreid voor zover het dieselauto’s betreft. Deze in de nota naar aanleiding van het verslag aangekondigde en toegelichte uitbreiding strekt er toe de gevolgen van de ombouw voor deze categorie zuinige dieselauto’s voor het jaar 2010 te mitigeren. De aan deze verruiming verbonden budgettaire derving wordt gedekt door een verhoging van de tarieven van de op de CO2-uitstoot gebaseerde BPM, een en ander voor zover het betreft de tweede en de derde schijf. Per saldo is daarmee voor 2010 sprake van een tarief eerste schijf (CO2) van € 34, een tarief tweede schijf van € 125 en een tarief derde schijf van € 278.

Verzuimboeten

In deze nota van wijziging worden de verzuimboeten in de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de omzetbelasting 1968 en de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1964 alsnog geïndexeerd en wordt in die wetten ook voorzien in indexering van de boeten. Een bijkomstige verplichting, opgenomen in de Wet op belastingen van rechtsverkeer, wordt toegevoegd aan de beboetbare feiten in het voorgestelde artikel 67ca van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, onder verval van de strafbaarstelling in de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Daarnaast wordt een aantal omissies in de verwijzing en gebruikte terminologie hersteld.

Verlaagd BTW-tarief op isolatiewerkzaamheden

Om eigenwoningbezitters te prikkelen om extra energiebesparende maatregelen te nemen en om de bouwsector een extra impuls te geven heeft de Tweede Kamer tijdens de behandeling van het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de wet van 1 juli 2009, houdende Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen, op 27 mei 2009 een amendement aangenomen voor een verlaagd BTW-tarief voor op energiebesparing gerichte isolatiewerkzaamheden.1 Daarbij werd verondersteld dat op het aanbrengen van isolatieglas het verlaagde BTW-tarief niet van toepassing zou kunnen zijn. Om eigenwoningbezitters te stimuleren ook te investeren in dubbelglas heeft de Tweede Kamer daarom besloten om voor isolatieglas een (tijdelijke) subsidieregeling te treffen.

Uit in de praktijk ontstane casuïstiek is duidelijk geworden dat de huidige omschrijving van werkzaamheden gericht op energiebesparing in sommige opzichten te ruim is. In bepaalde gevallen kan het aanbrengen van isolatieglas namelijk toch onder het verlaagde BTW-tarief worden gebracht.

Het kabinet past daarom de wettekst van het verlaagde BTW-tarief voor isolatiewerkzaamheden zodanig aan dat het aanbrengen van isolatieglas niet langer onder het verlaagde BTW-tarief kan vallen. Voorts is van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de tekst van de bepaling met het oog op de praktische toepassing van het verlaagde BTW-tarief zodanig te herformuleren dat duidelijker wordt aangegeven dat deze alleen gericht is op het aanbrengen van isolatiemateriaal.

II. Onderdeelsgewijs

Onderdeel 1

Artikel III, onderdeel A (artikel 11a van de Wet op de loonbelasting 1964)

Met de wijziging van het voorgestelde artikel 11a van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964) wordt het evenwicht verbeterd tussen de fiscale behandeling van producten die reeds onder de huidige stamrechtvrijstelling als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet LB 1964 vallen en de fiscale behandeling van de voorgestelde stamrechtspaarrekening en het voorgestelde stamrechtbeleggingsrecht. Hierdoor draagt de regeling bij aan het ontstaan van het level playing field tussen banken en verzekeraars voor stamrechtproducten (voor ontslagvergoedingen).

In het voorgestelde artikel 11a van de Wet LB 1964 was geregeld dat het recht op uitkeringen uit een stamrechtspaarrekening of stamrechtbeleggingsrecht overgaat op erfgenamen indien er geen nabestaanden zijn in de zin van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, onder 1°, van de Wet LB 1964. Hiermee zou een ruimere fiscale faciliteit ontstaan ten opzichte van concurrerende (verzekerings)producten die onder de huidige stamrechtvrijstelling als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, van de Wet LB 1964 vallen.

De wijziging van het derde lid, onderdeel b, onder 1°, vierde lid en vijfde lid, bewerkstelligt dat de stamrechtspaarrekening en het stamrechtbeleggingsrecht bij overlijden van de (gewezen) werknemer of de genieter van de uitkeringen, alleen zonder heffing van loonbelasting over kan gaan op nabestaanden als bedoeld bij de stamrechtvrijstelling (artikel 11, eerste lid, onderdeel g, onder 1°, van de Wet LB 1964). In de overeenkomst van de stamrechtspaarrekening of het stamrechtbeleggingsrecht wordt vastgelegd aan welke nabestaanden het recht op de uitkeringen toekomt (begunstigingsclausule). Dit kunnen dus alleen de echtgenoot of gewezen echtgenoot van de werknemer zijn dan wel degene met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert of heeft gevoerd en met wie geen bloed- of aanverwantschap in de rechte lijn bestaat, of zijn kinderen of pleegkinderen die de leeftijd van 30 jaar nog niet hebben bereikt. Hiermee heeft de werknemer de mogelijkheid te kiezen welke nabestaanden hij wenst te begunstigen ingeval van zijn overlijden. Uiteraard moet ook bij deze nabestaanden altijd worden voldaan aan de voorwaarden van artikel 11a van de Wet LB 1964.

Indien de gerechtigde tot de uitkeringen overlijdt en het recht op de uitkeringen niet kan overgaan op personen als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, onder 1°, wordt op het onmiddellijk aan het overlijden voorafgaande tijdstip het tegoed van de stamrechtspaarrekening, onderscheidenlijk de waarde van het stamrechtbeleggingsrecht, aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrekking van die gerechtigde tot de uitkeringen.

Artikel III, onderdelen Ha, Hb en J (artikelen 28b, 28c en 39b van de Wet op de loonbelasting 1964)

Om de ongewenste effecten van inflatie op de wettelijk vastgelegde maxima van de verzuimboeten uit te schakelen, is voorgesteld deze voortaan te indexeren. Wijzigingen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), de Algemene douanewet, de Wet belasting zware motorrijtuigen, en de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 zijn reeds opgenomen. Daaraan worden nu de in de Wet LB 1964 voorkomende verzuimboeten toegevoegd (artikelen 28b, 28c en 39b van die wet). Ook hier vindt de eerste aanpassing aan de inflatie over de afgelopen vijf jaar plaats per 1 januari 2010. Dit komt neer op een verhoging van 8,44%. Artikel 67cb van de AWR is ook hier van overeenkomstige toepassing. De volgende aanpassing vindt derhalve plaats per 1 januari 2015.

Onderdeel 2

Artikel VII, onderdeel F (artikel 25 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)

In de in het wetsvoorstel opgenomen wijziging van artikel 25, vierde lid, onderdeel a, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, is per abuis het begrip «stamrechtspaarrekening» gebruikt, terwijl genoemd artikel 25, vierde lid, zowel op de stamrechtbankspaarregeling als op de levensloopregeling van toepassing moet zijn. Deze wijziging bewerkstelligt dat het artikel op beide van toepassing is.

Onderdeel 3

Artikel XII, onderdeel A (artikel 9 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992)

In artikel 9 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (Wet BPM) is het tarief en de maatstaf van heffing bepaald. Het tarief van de BPM voor de eerste tariefschijf op absolute CO2-uitstoot wordt, zoals aangekondigd in de nota naar aanleiding van het verslag, verlaagd van € 35 naar € 34 en de tarieven van de tweede en derde tariefschijf worden verhoogd tot € 126 respectievelijk 288. De schijven voor dieselpersonenauto’s zullen ook gelden voor aardgasauto’s waarbij, anders dan abusievelijk vermeld in de artikelsgewijze toelichting, voor aardgasauto’s de benzinekorting van toepassing blijft. Het voorgaande leidt tot enkele aanpassingen in het eerste lid dat voor alle duidelijkheid integraal is opgenomen.

Het tweede lid van artikel 9 bevat het tarief voor de motorvoertuigen die van de nieuwe maatstaf van heffing – de CO2-uitstoot – zijn uitgezonderd. Het gaat hierbij om bestelauto’s, motorrijwielen en de categorie personenauto’s die in 2008 al was uitgezonderd van de toepassing van het bonusmalussysteem en van de CO2-toeslag, de zogenoemde bijzondere personenauto’s. De wijziging van het tweede lid strekt tot verduidelijking, er is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

Artikel XII, onderdeel B (artikel 9a van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992) Voor 2010 geldt een tijdelijke BPM-korting voor zuinige auto’s met een CO2-uitstoot net boven de grens die geldt voor de toepassing van de vrijstelling. Deze tijdelijke korting wordt verhoogd naar € 750 waarbij de grens voor zuinige dieselauto’s (deze geldt ook voor aardgasauto’s) wordt opgetrokken van ten hoogste 104 g/km naar ten hoogste 120 g/km voor 2010. Daarmee zullen alle personenauto’s (met uitzondering van bijzondere personenauto’s) met een CO2-uitstoot tot ten hoogste 120 g/km onder de reikwijdte van de tijdelijke BPM-korting vallen.

Artikel XII, onderdeel C (artikel 9c van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992)

De wijziging in artikel 9c, tweede lid, strekt ertoe buiten twijfel te stellen dat een aardgasauto voor de vrijstelling voor zeer zuinige auto’s in de BPM in aanmerking komt indien de CO2-uitstoot van deze auto niet meer is dan 95 gram per kilometer.

Artikel XII, onderdeel D (artikel 13a van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992)

Deze wijziging betreft het herstel van een foutieve verwijzing.

Onderdeel 4

Artikel XIII, onderdeel A, onder 2 (artikel 9a van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992)

Deze wijziging vloeit voort uit de wijziging van artikel 9a in artikel XII, onderdeel B (zie onderdeel 3, onder b, van deze nota van wijziging).

Onderdeel 5

Artikel XVI, onderdeel A (artikel 23 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994)

Deze wijziging betreft het herstel van een onvolkomenheid.

Artikel XVI, onderdeel E (artikel 37d van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994)

Bij de wijziging van artikel 67c van de AWR in artikel XXV, onderdeel E, wordt het boetebedrag van € 4537, opgenomen in het eerste lid van dat artikel, aangepast aan de inflatie over de afgelopen vijf jaar en gewijzigd in € 4920. Abusievelijk was het hieraan gerelateerde boetebedrag in artikel 37d van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 hieraan niet aangepast. Het in dit artikel opgenomen boetebedrag van € 453 voor het gebruik maken van de weg met een vrachtauto die deel uitmaakt van een bedrijfsvoertuigenpark en die is verbonden met een aanhangwagen die geen deel uitmaakt van dat bedrijfsvoertuigenpark wordt dienovereenkomstig aangepast. Voorts wordt een lid toegevoegd waarin het in het onderhavige wetsvoorstel ingevoegde artikel ter indexatie van de in de AWR opgenomen boetebedragen (artikel 67cb van de AWR, zie artikel XXV, onderdeel F) van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op het bedrag van deze boete. Daarmee wordt het boetebedrag, opgenomen in artikel 37 d van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994, voortaan elke vijf jaar aangepast aan de inflatie.

Onderdeel 6

Artikel XXII, onderdelen A (nieuw) en B (nieuw) (artikel 40 en Tabel 1 van de Wet op de omzetbelasting 1968)

Bij de wijziging van artikel 67c van de AWR in artikel XXV, onderdeel E, wordt het boetebedrag van € 4537, opgenomen in het eerste lid van dat artikel, aangepast aan de inflatie over de afgelopen vijf jaar en gewijzigd in € 4920. Abusievelijk was het hieraan gerelateerde boetebedrag in artikel 40 van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB 1968) hieraan niet aangepast. Het in dit artikel opgenomen boetebedrag van € 4537 voor het niet of niet tijdig dan wel onvolledig of onjuist indienen van de lijst intracommunautaire transacties en de melding elektronische diensten wordt dienovereenkomstig aangepast. Voorts wordt een lid ingevoegd waarin het in het onderhavige wetsvoorstel ingevoegde artikel ter indexatie van de in de AWR opgenomen boetebedragen (artikel 67cb van de AWR, zie artikel XXV, onderdeel F) van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op het bedrag van deze boete. Daarmee wordt het boetebedrag, opgenomen in artikel 40 van de Wet OB 1968, voortaan elke vijf jaar aangepast aan de inflatie. Daarnaast is een redactionele verbetering aangebracht.

De wijziging van Tabel I, onderdeel b, post 19, van de Wet OB 1968 bewerkstelligt enerzijds dat op het aanbrengen van glas steeds het algemene BTW-tarief van toepassing is. Anderzijds is de tekst, zoals aangegeven in het algemene deel van deze toelichting, meer redactioneel herzien en gaat deze nu uit van het aanbrengen van isolatiemateriaal (hierna: isolatiedienst) in plaats van op energiebesparing gerichte isolatiewerkzaamheden.

In de toelichting bij het amendement van het Kamerlid Omtzigt c.s.1 is aangegeven dat de maatregel alleen betrekking heeft op diensten en niet op leveringen van isolatiemateriaal. Onder isolatiemateriaal wordt hier verstaan het materiaal dat wordt aangebracht aan vloeren, muren en daken met het oogmerk om de woning energiezuiniger te maken, zoals glaswol en steenwol. Constructieonderdelen zoals ramen en deuren zijn een normaal onderdeel van een woning en zijn als zodanig geen isolatiemateriaal.

Door aan te sluiten bij het aanbrengen van isolatiemateriaal vallen voorts werkzaamheden die te ver af staan van de isolatiedienst niet onder het verlaagde BTW-tarief. Zo geldt het verlaagde BTW-tarief niet voor het vervangen van bestaande delen van een woning, zoals een (rieten)dak of een muur. Er kan sprake zijn van één dienst die bestaat uit vervanging/vernieuwing en het aanbrengen van isolatiemateriaal aan bijvoorbeeld een bodem of een gevel van een woning. In dat geval is het verlaagde BTW-tarief alleen van toepassing op het aanbrengen van isolatiemateriaal. Ditzelfde geldt als bij, aanbouw of uitbouw van een woning isolatiediensten worden verricht.

Met de vervanging van de zinsnede «ouder dan twee jaar na de eerste ingebruikneming» in de oude post B 19 door «na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming» in de voorgestelde wettekst wordt materieel geen wijziging beoogd. De tekst wordt zodoende meer in lijn gebracht met de tekst van artikel 11, eerste lid, onderdeel a, 1°, van de Wet OB 1968 en artikel XXII, onderdeel B (nieuw), onder 3, van het onderhavige wetsvoorstel.

Op het punt van de uitzondering van materialen met een beduidende waarde is de tekst niet gewijzigd. Indien deze uitzondering van toepassing is betekent dat niet dat de dienst in het geheel moet worden onderworpen aan het algemene tarief. Er blijft dan sprake van een dienst waarvan een deel (de isolatiedienst) is onderworpen aan het verlaagde tarief en een deel (het materiaal) aan het algemene tarief.

Onderdeel 7

Artikel XXIII, onderdeel B (artikel 55 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer)

Voorgesteld is om een aantal verplichtingen van meer bijkomstige aard die de AWR aanmerkt als strafbaar feit voortaan, met het oog op een effectieve handhaving, aan te merken als beboetbaar feit. Daarbij hoort ook de verplichting in artikel 54 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, waarvan niet-nakoming strafbaar is gesteld in artikel 55 van die wet. Daarom wordt nu voorgesteld om ook het laatstgenoemde artikel te laten vervallen en het niet nakomen van artikel 54 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer op te nemen in artikel 67ca van de AWR.

Onderdeel 8

Artikel XXV, onderdelen A, F en H (artikelen 30f, 67ca, 67cb en 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen)

De aangebrachte wijziging in artikel 30f van de AWR vloeit voort uit de Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar) 82, derde lid.

Aan het voorgestelde artikel 67ca van de AWR wordt het niet nakomen van de bij of krachtens artikel 54 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer opgelegde verplichting toegevoegd. Het niet nakomen van die verplichting is daarmee voortaan een als verzuim beboetbaar feit, waarop een maximale verzuimboete staat van € 4 920.

In het voorgestelde artikel 67 cb van de AWR komt abusievelijk nog de term «vervangen» voor. In dit geval moet de term «wijzigen» gebruikt worden (Ar 34, derde lid).

Als gevolg van het voorstel om de thans nog in artikel 68, eerste lid, van de AWR opgenomen verplichtingen op te nemen in het nieuwe artikel 67ca van de AWR vernummeren het tweede tot en met het vierde lid van artikel 68 AWR tot het eerste tot en met derde lid. De verwijzingen in artikel 69 van de AWR moeten daarom eveneens worden aangepast.

Onderdeel 9

Artikel XXVI, onderdelen D en F (artikelen 63b, 63c en 65 van de Invorderingswet 1990)

Dit onderdeel herstelt enkele tekstuele onvolkomenheden. Omdat het voorgestelde artikel 63b van de Invorderingswet 1990 (IW 1990) meerdere beboetbare feiten bevat verdient het de voorkeur om dit in het opschrift van hoofdstuk VIIA van die wet tot uitdrukking te laten komen. Daarnaast is in het derde lid van genoemd artikel de passage die betrekking heeft op de overeenkomstige toepassing van artikel 67g, tweede lid, van de AWR taalkundig in overeenstemming gebracht met het feit dat het slechts één artikel betreft. In het voorgestelde artikel 63c van de IW 1990 komt abusievelijk nog de term «vervangen» voor. In dit geval moet de term «wijzigen» gebruikt worden (Ar 34, derde lid).

Als gevolg van het voorstel om de thans nog in artikel 64, eerste lid, van de IW 1990 opgenomen verplichting op te nemen in het nieuwe artikel 63b, tweede lid, van die wet vernummeren het tweede en het derde lid van artikel 64 van de IW 1990 tot het eerste en het tweede lid. De verwijzingen in artikel 65 van de IW 1990 moeten daarom eveneens worden aangepast.

Onderdeel 10

Artikel XXXVI (artikel XIII, eerste lid, van de wet van 1 juli 2009, houdende Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen (Stb. 280))

De in artikel XXXVI opgenomen verwijzing wordt ingevolge dit onderdeel alsnog in overeenstemming gebracht met de Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar 87).

De staatssecretaris van Financiën,

J. C. de Jager


XNoot
1

Kamerstukken II 2008/09, 31 301, nr. 19.

XNoot
1

Kamerstukken II 2008/09, 31 301, nr. 19.