32 124 Trendnota Arbeidszaken Overheidspersoneel 2010

Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 september 2010

Hierbij bied ik u het rapport «Arbeidsmarktanalyse Openbaar Bestuur 2010» aan.1 Dit is een ambtelijke analyse van actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van het openbaar bestuur.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven