32 123 XVI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010

nr. 95
MOTIE VAN HET LID ATSMA C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bij top- en breedtesportevenementen een acute medische hulpverlening, waaronder ambulancevoorziening, noodzakelijk is;

overwegende, dat het in een vorige kabinetsperiode ingezette beleid heeft geleid tot een verdere professionalisering van deze acute medische hulpverlening in de sport;

overwegende, dat initiatieven, zoals ontplooid door de vrijwillige professionals van de stichting Service Médical, aantoonbaar succesvol zijn geweest en zijn;

verzoekt de regering het ingezette beleid van de nota «Sport, bewegen en gezondheid» met betrekking tot acute hulpverlening bij sportevenementen te continueren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Atsma

Van Dijken

Neppérus

Naar boven