Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-XVI nr. 47

32 123 XVI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2010

nr. 47
MOTIE VAN HET LID ZIJLSTRA C.S.

Voorgesteld 11 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat er in het zorgveld onduidelijkheid is over de rolverdeling tussen de NMa, de NZa en het ministerie van VWS;

overwegende, dat draagvlak in het zorgveld in de komende maanden bij de brede heroverweging van groot belang is;

overwegende, dat het noodzakelijke draagvlak ondermijnd wordt door overlappende bevoegdheden en onduidelijkheid over de beslissingsbevoegdheid in de verhouding tussen de NMa, de NZa en het ministerie van VWS, omdat partijen in het zorgveld niet weten bij welke partij zij moeten zijn;

verzoekt de regering de Kamer zo spoedig mogelijk duidelijkheid te verschaffen welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden de NMa, de NZa en het ministerie van VWS hebben en welke partij waarover besluit en hierbij tevens aan te geven waar er sprake is van overlapping en hoe deze eventuele overlapping kan worden weggenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zijlstra

Van der Vlies

Ouwehand

Van der Veen