32 123 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010

Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 augustus 2010

In het Algemeen Overleg van 20 mei 2010 heb ik met de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesproken over de herbeoordeling van dossiers van vanuit de WW gestarte zelfstandigen door UWV. In dat overleg is uitgebreid stilgestaan bij de wijze waarop zal worden gekeken naar dossiers van mensen die een herzieningsverzoek indienen. Ik heb daarbij aangegeven dat deze dossiers «ruimhartig» zullen worden beoordeeld; bij gerede twijfel over de inhoud van de verstrekte voorlichting over de op te geven uren, zal UWV in het voordeel van de betrokkene beslissen. In datzelfde overleg heb ik toegezegd uw Kamer tweemaandelijks te informeren over de voortgang van deze herzieningsoperatie. De eerste voortgangsrapportage van UWV treft u hierbij aan.1

In de voortgangsrapportage wordt de stand per 1 augustus 2010 gepresenteerd. Op die datum zijn in totaal 1 503 herzieningsverzoeken ingediend bij UWV. Van deze verzoeken heeft de «toetsingseenheid» onder leiding van de heer Vreeman reeds 552 behandeld. In 285 gevallen wordt het herzieningsverzoek (gedeeltelijk) toegewezen en 267 herzieningsverzoeken worden afgewezen.

Na toetsing door de heer Vreeman volgen nog enkele, deels geautomatiseerde handelingen, waaronder de herberekening van de bedragen. Aangezien dit enige tijd in beslag neemt, zijn er tot 1 augustus 2010 122 definitieve beschikkingen afgegeven (99 toewijzingen en 23 afwijzingen). De toegewezen herzieningsverzoeken (99) vertegenwoordigen een bedrag van ruim € 410 000 aan terugvorderingen, boetes en rente. Dit bedrag wordt teruggestort aan betrokkenen.

De tweede voortgangsrapportage, die de stand van de uitvoering van de herzieningsoperatie per 1 oktober 2010 weergeeft, zal ik medio oktober de Kamer toezenden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven