32 123 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010

Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 mei 2010

Op 1 april 2010 heeft de SER zijn eerste (afzonderlijke) Toezichtverslag PBO over het jaar 2009 gepubliceerd. Bij de wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo) is in art. 65, tweede lid, bepaald dat voortaan de SER een afzonderlijk verslag opstelt over het toezicht dat de SER op grond van de wet uitoefent op de product- en bedrijfschappen.

Ik doe u hierbij dit verslag toekomen met mijn brief aan de voorzitter van de Toezichtkamer van de SER waarin ik mede namens de ministers van Economische Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit reageer op het verslag1.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven