32 123 XV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010

nr. 42
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SPEKMAN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 15 december 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 42 Arbeidsparticipatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1 300 (x € 1 000).

II

In artikel 42 Arbeidsparticipatie wordt het ontvangstenbedrag verhoogd met € 1 300 (x € 1 000).

III

In artikel 43 Arbeidsverhoudingen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1 300 (x € 1 000).

IV

In artikel 43 Arbeidsverhoudingen wordt het ontvangstenbedrag verhoogd met € 1 300 (x € 1 000).

V

In artikel 44 Gezond en veilig werken worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1 300 (x € 1 000).

VI

In artikel 44 Gezond en veilig werken wordt het ontvangstenbedrag verhoogd met € 1 300 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement beoogt het aantal inspecteurs van de Arbeidsinspectie met 30 fte uit te breiden. In totaal is hier een bedrag van 3,9 miljoen euro mee gemoeid. Dit kan worden gevonden in de artikelen 42, 43 en 44 van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In die artikelen zijn posten voor handhaving van onder meer de Wet Arbeid Vreemdelingen (artikel 42), de Wet Minimumloon (artikel 43) en de Arbowet (artikel 44).

Het doel van de extra inzet is om de strijd tegen uitbuiting van werknemers, illegale arbeid en onveilige werksituaties op te voeren. Met behulp van extra inspecties gaat de pakkans omhoog, waardoor de handhaving effectiever wordt.

De verwachting is dat de kosten die met de uitbreiding zijn gemoeid, zichzelf terugverdienen door de extra boetes die als gevolg van de uitbreiding zullen worden geïnd. Daartoe zijn de ontvangsten bij de genoemde artikelen verhoogd.

Spekman

Ulenbelt

Van Gent

Naar boven