Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-XV nr. 20

32 123 XV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010

nr. 20
MOTIE VAN HET LID VAN HIJUM C.S.

Voorgesteld 10 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een ruime meerderheid van zowel werknemers als werkgevers achter een uitbreiding van het zwangerschaps- en bevallingsverlof staat, en er indicaties zijn dat uitbreiding leidt tot een betere werkhervatting, minder ziekmeldingen en een hogere arbeidsproductiviteit;

verzoekt de regering om als onderdeel van de herziening van het verlofstelsel nader te onderzoeken hoeveel vrouwelijke werknemers zich rondom hun zwangerschaps- en bevallingsverlof ziek melden en welke gezondheidsvoordelen, maatschappelijke kosten en baten verbonden zijn aan een mogelijke uitbreiding van het zwangerschaps- en bevallingsverlof, en de Kamer uiterlijk in het voorjaar over de uitkomsten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum

Smilde

Vermeij