32 123 XV
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010

nr. 18
MOTIE VAN DE LEDEN VAN HIJUM EN SPEKMAN

Voorgesteld 10 december 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering de beleidsterreinen re-integratie en inburgering sterker met elkaar wil verbinden om een hogere arbeidsparticipatie van inburgeraars te bereiken, en dat in 2011 80% van de inburgeringsvoorzieningen duaal moet zijn ingericht;

voorts constaterende, dat het bij het UWV staande praktijk is om inburgeraars onder bepaalde omstandigheden in te schrijven op beroepen waarop weinig vacatures binnen komen om te voorkomen dat de klant moet solliciteren;

overwegende, dat de Kamer tot op heden niet is geïnformeerd over de resultaten en conclusies van het door de minister voor WWI en het AKO opgestelde plan «duaal met re-integratie», dat zich richt op verankering van inburgering in de keten van werk en inkomen;

verzoekt de regering om te bevorderen dat inburgeraars die bij het UWV-loket een bijstandsuitkering aanvragen, direct een duaal werkleeraanbod krijgen, analoog aan de werkwijze bij de Wet investeren in jongeren, en de Kamer voor 1 maart 2010 te informeren over de uitvoering van deze motie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hijum

Spekman

Naar boven