32 123 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2010

Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 augustus 2010

Op 4 mei 2010 heeft de Raad voor Verkeer en Waterstaat een advies uitgebracht, getiteld «Wie ik ben en waar ik ga», over de effecten van veranderingen in demografie en leefstijlen op mobiliteit.

Van de inhoud van het advies heb ik met interesse kennisgenomen. Het advies zal zeker gebruikt kunnen worden voor de «Visie op het regionaal OV», die mogelijk door het volgende Kabinet zal worden geformuleerd, om daarmee invulling te geven aan de motie Cramer c.s. (Kamerstuk 31 700 XII, nr. 35). Het advies biedt ook goede aanknopingspunten voor verder onderzoek door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Naar boven