32 123 X
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010

nr. 31
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 november 2009

In het algemeen overleg op 29 september jl. heb ik toegezegd de Kamer te informeren wanneer de in Kamerstuk 31 700 X, nr. 127 vermelde onderzoeken zullen zijn voltooid. In de bijlage1 treft u een overzicht aan van lopende en recent voltooide onderzoeken. Ik ben voornemens de Kamer jaarlijks een dergelijk overzicht te doen toekomen.

De genoemde data van de voltooiing van de onderzoeken zijn indicatief. Het is moeilijk precies te voorspellen wanneer de onderzoeken zullen zijn voltooid omdat de onderzoeksresultaten vrijwel altijd eerst moeten worden gepubliceerd. De desbetreffende artikelen moeten worden aangeboden aan en geaccepteerd door een wetenschappelijk tijdschrift alvorens van de onderzoeksresultaten melding kan worden gemaakt. Een voortijdige publicatie van de resultaten ondermijnt de wetenschappelijke waarde van de artikelen en daarmee van het onderzoek.

Met betrekking tot de voortgang van de onderzoeken biedt de onderzoekswijzer van het Veteraneninstituut goede aanknopingspunten. Deze onderzoekswijzer wordt periodiek geactualiseerd.

Als de onderzoeken aanleiding geven tot beleidswijzigingen zal ik de Kamer daarover nader informeren.

De staatssecretaris van Defensie,

J. G. de Vries


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven