32 123 VIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2010

nr. 84
MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN ATSMA

Voorgesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 30 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Kamer een motie heeft aangenomen waarin de regering verzocht wordt, een voorstel te doen voor een minimumpercentage voor de financiering van programma’s uit eigen middelen, uitgezonden door de publieke omroep (31 876, nr. 20);

constaterende, dat het Commissariaat voor de Media stringent toeziet op sponsoring van programma’s;

overwegende, dat naast commerciële sponsoring er ook sprake is van zogenoemde ideële sponsoring van programma’s;

overwegende, dat het hierbij vaak gaat om eenmalige of jaarlijkse specials die georganiseerd zijn vanuit een goed doel en ideële motieven, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, onderwijs of kinderhulp;

van mening, dat het van belang is, te voorkomen dat dergelijke programma’s door een eventuele beperking van sponsoring bij de publieke omroep in de knel komen;

verzoekt de regering bij het uitvoeren van voornoemde motie een uitzondering te maken voor programma’s die door instellingen die een ideëel belang behartigen, worden gesponsord;

en verzoekt daarbij voorts, met het Commissariaat voor de Media in overleg te treden om een ruim begrip van «ideëel belang behartigen» te hanteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Atsma

Naar boven