Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-VII nr. 18

32 123 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

nr. 18
MOTIE VAN HET LID ÇÖRÜZ

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de politie onevenredig veel tijd kwijt is met het behandelen van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob);

overwegende, dat de Wob bedoeld is om door openheid en openbaarheid een goede en democratische bestuursvoering mogelijk te maken;

voorts overwegende, dat de toepassing van de Wob op informatie die is opgenomen in politieregisters door de wetgever niet is voorzien noch beoogd;

verzoekt de regering voorstellen te doen tot wijziging van de Wob om toepassing op informatie die is opgenomen in politieregisters te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Çörüz