Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-VII nr. 16

32 123 VII
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

nr. 16
MOTIE VAN HET LID ÇÖRÜZ

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de politiekorpsen jaarlijks ruim 7000 klachten te behandelen krijgen;

voorts constaterende, dat daarvan slechts een klein deel gegrond verklaard wordt;

overwegende, dat adequate afhandeling van klachten gediend is met een goede «poortwachter»-functie, bijvoorbeeld in de vorm van een griffierecht;

verzoekt de regering voorstellen te doen om het aantal ongegronde klachten terug te dringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Çörüz