32 123 VI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

nr. 53
MOTIE VAN HET LID ANKER

Voorgesteld 5 november 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de staatssecretaris voornemens is om in het kader van kostendekkendheid voor een aantal categorieën vreemdelingen de legestarieven te verhogen;

van mening, dat bij het streven naar kostendekkendheid wel duidelijk moet zijn om welke kosten het gaat;

constaterende, dat uit onderzoek is gebleken dat het kostprijsmodel van de IND niet meer voldoende actueel en representatief is en dat door middel van een nieuw kostprijsonderzoek onder meer een herdefiniëring plaatsvindt van de definitie die de IND hanteert voor de indirecte kosten;

van mening, dat in afwachting van de uitkomsten van dit kostprijsonderzoek eventuele legesverhogingen niet op een voldoende actueel en representatief kostprijsmodel gebaseerd kunnen zijn;

verzoekt de regering voor het definitief vaststellen van de begroting de Kamer te informeren over de uitkomsten van het nieuwe kostprijsonderzoek en in afwachting hiervan geen legesverhoging door te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Anker

Naar boven