Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-A nr. 99

32 123 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

nr. 99
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 maart 2010

In antwoord op vragen van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heb ik u, mede namens de minister van VROM, voorafgaand aan het notaoverleg MIRT van december 2009, bij brief met Kamerstuk 32 123 A, nr. 84, bericht over de stand van zaken rond het Nieuwe Sleutelproject (NSP) Breda.

De complexiteit van het project maakte dat er meer tijd nodig was om het project te kunnen aanbesteden en bouwen. Op de vraag van de commissie welke oplossingsrichtingen er mogelijk zijn om de aanbesteding en realisatie van het OV terminalcomplex in Breda in de eerste helft van 2010 mogelijk te maken, heb ik de Kamer geantwoord, dat de drie opdrachtgevers van het OV terminalcomplex, te weten Breda, NS Poort en ProRail, de mogelijkheid van een aantal oplossingsrichtingen onderzoeken. Ik heb u toegezegd de Kamer te informeren zodra de resultaten van dat onderzoek beschikbaar zouden komen.

De drie opdrachtgevers van het OV terminalcomplex zijn met een gezamenlijk voorstel voor een oplossingsrichting gekomen. In de eerste weken van 2010 hebben zij een plan opgesteld dat zowel rekening houdt met de eerdere afspraken alsmede met de nieuwe de gewijzigde marktomstandigheden en inmiddels opgelopen vertraging. Dit plan houdt in een start van de aanbestedingsprocedure van het OV terminalcomplex vanaf maart 2010.

NS Poort krijgt binnen de aanbestedingsprocedure de gelegenheid een optie te onderzoeken tot het verminderen van het vastgoed in het OV terminalcomplex. Daarnaast hebben de drie opdrachtgevers van het OV terminalcomplex een aantal mogelijke bezuinigingsopties afgesproken die afhankelijk van de omstandigheden kunnen worden ingezet.

Over het voorstel is een akkoord bereikt tussen de drie opdrachtgevers en de overige financiers van het OV terminalcomplex. Provincie Noord-Brabant en de ministeries van VROM en V&W hebben op 10 februari met het voorstel van de opdrachtgevers ingestemd.

Naar verwachting kan met de voorgestelde aanpak nog in 2010 bekend worden welke aannemer het OV Terminalcomplex zal gaan bouwen. De bouw zal dan in de periode van 2011–2014 plaatsvinden

Het akkoord voorziet in een aanzienlijke investering op korte termijn en levert hiermee een bijdrage aan het maatregelenpakket in het kader van de economische recessie. Het project NSP Breda valt onder de Crisis- en Herstelwet, die momenteel voor behandeling bij de Eerste Kamer ligt.

Het ministerie van V&W en ProRail stellen een extra bedrag van € 6 miljoen beschikbaar ter dekking van de toegenomen voorbereidingskosten door de inmiddels opgelopen vertraging van de realisatie van het OV terminalcomplex.

De gemeente Breda is enthousiast over het inmiddels bereikte akkoord.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings