32 123 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

nr. 70
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 december 2009

Ik ben verheugd om u te kunnen meedelen dat het OTB van de A74 vandaag door mij en de minister van VROM is goedgekeurd. Gezien de kritische planning van het project om voor de Floriade in 2012 te kunnen worden geopend, is de versnelling in de planning die we hebben kunnen realiseren extra van belang. In uw Kamer hebben we meermaals over deze weg overlegd en het belang van een spoedige besluitvorming en realisatie leeft zowel in uw Kamer als bij ons.

Het belang dat in uw Kamer aan deze weg wordt gehecht, komt mede naar voren uit de vragen die uw Kamer gesteld heeft en de AO’s die we samen gevoerd hebben. In deze brief doe ik de toezeggingen die ik heb gedaan tijdens het AO van 6 september 2007 (zie 31 200 A, nr. 4) gestand en geef ik aanvullend antwoord op de vragen die het lid Roefs heeft gesteld over de glazen overkapping bij de aanleg van de A74, waar ik bij brief van 3 november jl. op ben ingegaan.

In het AO van 6 september 2007 heb ik toegezegd in het MI(R)T-overleg met de regio nadrukkelijk aandacht te besteden aan oplossingen ter voorkoming van overlast voor langzaam verkeer en voetgangers vanwege de doorsnijding van Venlo door de A74 en de Kamer hierover te berichten.

Gezien de lengte van de A74 van 2,5 kilometer wordt de oversteekbaarheid voor het langzaam verkeer in de huidige plannen gewaarborgd door vijf oversteekmogelijkheden. Rijkswaterstaat concludeert dat dit ruim voldoende is voor het langzaam verkeer. De kwaliteit van de verbindingen blijft vrijwel gelijk en in sommige gevallen neemt de kwaliteit zelfs toe.

In de huidige situatie kan het langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) gebruik maken van zes verharde verbindingen tussen Venlo en Tegelen. Na aanleg van de A74 vervalt één verbinding (de Trappistenweg). Deze verbinding wordt echter kortgesloten met 2 andere verbindingen, waardoor het omrijden beperkt wordt.

In het AO van 6 september 2007 heb ik ook toegezegd de Kamer rond de publicatie van het OTB te informeren over de mogelijkheden van geluidswerende voorzieningen rond de Zuiderbrug. In het OTB zijn geluidsreducerende maatregelen waaronder geluidswerende voorzieningen op en rond de Zuiderbrug opgenomen (zie par. 4.1.4 van de Toelichting van het OTB).

Per brief heb ik op 3 november 2009 antwoord gegeven op de vragen die het lid Roefs heeft gesteld over een mogelijke glazen overkapping bij de aanleg van de A74. In de beantwoording heb ik aangegeven bij het OTB terug te komen op de vraag naar het rekening houden met de glazen overkapping en bij de inpassing van de weg openhouden van de mogelijkheid om later alsnog een glazen overkapping te plaatsen.

Ik heb in overleg met de minister van VROM besloten geen glazen overkapping toe te passen op een deel van de A73/A74. Ik maak een overkapping voor de toekomst niet bewust onmogelijk, maar houdt er bij de inpassing geen rekening mee. Hiervoor heb ik de volgende argumentatie.

• Wat betreft luchtkwaliteit zijn reguliere middelen voldoende om aan de normen te voldoen.

• Voor geluid neem ik een aantal reguliere maatregelen zoals een deels verdiepte ligging en een fors pakket (deels transparante) geluidsschermen. Verdergaande en fors duurdere maatregelen als een overkapping zijn vervolgens niet kosteneffectief.

• In een door voormalig Rijksadviseur voor het Landschap de heer prof. ir. D. Sijmons uitgevoerde «second opinion», wordt door hem gewaarschuwd voor een te rooskleurig beeld voor wat betreft de landschappelijke inpassing van een glazen overkapping. De overkapping gaat meer op een tunnel lijken die uiteindelijk negatiever scoort dan geluidschermen. Daar komt bij dat volgens hem een overkapping uiteindelijk de associatie kan wekken van een sterk milieubelaste omgeving in plaats van een milieu-ikoon voor Venlo.

• Uit een tweede «second opinion» naar de technische consequenties is gebleken dat de Zuiderbrug een glazen overkapping niet kan dragen zonder extra maatregelen, hetgeen aanzienlijke meerkosten met zich meebrengt.

• Een glazen overkapping is voor de Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels een tunnel, waardoor het niet mogelijk is om onder de overkapping af- en opritten toe te passen. Het deel van de A73/A74 dat voor overkapping in aanmerking komt, kent af- en opritten. In deze situatie is een glazen overkapping onmogelijk. Daarnaast zijn de benodigde veiligheidsvoorzieningen in het plan van de glazen overkapping tunnel sterk onderschat.

Gegeven deze argumenten kiest het Rijk in het OTB A74 niet voor een glazen overkapping. Tevens kent de glazen overkapping veel risico’s op het gebied van veiligheid, technische uitwerking en onderhoud. De planning van de A74 is kritisch maar haalbaar en laat nieuwe grote risico’s niet toe. Met elkaar willen we de A74 open stellen vóór de opening van de Floriade op 1 april 2012.

Ik ben in overleg met de gemeente Venlo om de komende maanden samen te kijken naar maatwerkoplossingen met als doel de toekomstige lokale geluidssituatie waar mogelijk te verbeteren.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Naar boven