32 123 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

nr. 16
AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOOPMANS EN CRAMER

Ontvangen 25 november 2009

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 13 Spoorwegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 20 000 (x € 1 000).

II

In artikel 13 Spoorwegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 20 000 (x € 1 000).

Toelichting

Met dit amendement wordt € 20 mln. vrijgemaakt voor investeringen in hoofdspoorweginfrastructuur ten behoeve van internationaal/regionaal spoorvervoer. Deze uitgaven worden geraamd op artikelonderdeel 13.05 «Verkenningen en planstudies spoorwegen».

Binnen het artikelonderdeel 13.02 «Beheer en instandhouding spoorwegen» is dekking gevonden door een wijziging van de bestemming van de € 20 mln. voor de spooraanpassing tussen Sittard en Heerlen (amendement Van Hijum/Dijksma; Kamerstukken II, 2006–2007, 30 800 A, nr. 18).

Deze € 20 miljoen wordt ingezet ter bevordering van het grensoverschrijdend regionaal spoorvervoer, overwegende dat hiervoor het initiatief ligt bij decentrale overheden, maar het Rijk een rol heeft in ondersteunen en faciliteren. In te zetten voor de optimalisering van het traject Sittard–Heerlen–Grens(–Aken), dit betekent in ieder geval de aanleg van een tweede geëlektrificeerd spoor tussen Heerlen en Heerlen de Kissel, met het oog op een snelle verbinding tussen Sittard en Aken.

Koopmans

Cramer

Naar boven