Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-A nr. 107

32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Nr. 107 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 mei 2010

Hierbij zend ik u het antwoord op de vraag van het lid Koopmans (CDA) over de kosten van natuurcompensatie binnen Verkeer en Waterstaat projecten, gesteld tijdens het nota-overleg over het MIRT op 14 december 2009 (kamerstuk 32 123 A, nr. 79).

Vraag

Hoeveel is er uitgegeven aan natuurcompensatie in de jaren 2007, 2008 en 2009?

Antwoord

In de jaren 2007 t/m 2009 is door Verkeer en Waterstaat in totaal € 87 mln uitgegeven aan natuurcompensatie, waarvan € 59 mln aan het project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR).

Het betreft uitgaven aan natuurcompensatie op basis van de Natuurbeschermingswet, de Flora en Faunawet en regelingen met betrekking tot de Ecologische Hoofdstructuur. De bedragen omvatten uitgaven voor verwerving, inrichting en/of beheer. Kosten van inpassing en mitigatie zijn niet meegenomen.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings