Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201032123-A nr. 103

32 123 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 april 2010

Op 31 maart 2010 (32123-A-101/2010D16077) ontving ik het verzoek van uw Commissie voor Verkeer en Waterstaat om meer te specificeren op welke termijn de in de brief d.d. 25 maart 2010 aangekondigde acties voor het komen tot een landelijk kader gerealiseerd worden en de Kamer daarover te informeren.

Net als de Commissie hecht ik aan een voortvarende aanpak. In mei zal ik het Actieplan aan u toezenden. In dit plan zal ik u de uitkomsten van de quick scan naar de verschillende tunnels presenteren. Ik verwacht daarin ook de eerste resultaten van het onderzoek van de professoren Ale en Vrouwenvelder en het onderzoek naar de samenhang tussen de normen voor veiligheid, beschikbaarheid en onderhoudbaarheid op te nemen. Het Plan van Aanpak om te komen tot standaardisatie van functionele eisen en de besturingssoftware zal ik eveneens toelichten in het Actieplan.

De voorgenomen herziening van de wet- en regelgeving omtrent tunnelveiligheid wordt gebaseerd op de evaluatie. De voorbereiding van de evaluatie is inmiddels in volle gang. In het Actieplan zal ik u nader informeren over de opzet van de evaluatie. Ik zet erop in deze evaluatie nog dit jaar af te kunnen afronden. Deze evaluatie zal ik in een goed proces met betrokkenheid van alle stakeholders uitvoeren. Immers door nu een goede evaluatie uit te voeren, kan aanzienlijk in de tijd gewonnen worden die nodig is voor de herziening van de wet- en regelgeving.

Als uit de quick scan of het onderzoek van de professoren Ale en Vrouwenvelder blijkt dat op korte termijn wijzigingen in de ministeriële regeling (Regeling Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels) nodig en wenselijk zijn, zal ik bekijken of ik deze vooruitlopend op de evaluatie reeds kan doorvoeren. Voor deze wijziging worden de daarvoor benodigde stappen doorlopen en niet gewacht op de uitkomsten van de evaluatie. Een en ander laat onverlet dat wanneer de evaluatie is afgerond de regelgeving mogelijk verdere aanpassing behoeft.

U verzocht mij om tevens in te gaan op de problematiek in de landtunnel in de A2. De in de brief Aanpak wegtunnels (32 123 A, nr. 101, 25 maart 2010) genoemde onduidelijkheden blijken zich hier voor te doen. Ik ben hierover in gesprek met de gemeente Utrecht hoe dit aangepakt kan worden. Zodra hierover meer duidelijk is, zal ik uw Kamer daarover berichten.

Uw Kamer en ik delen het gevoel van urgentie bij deze problematiek. Ik hecht veel belang aan veiligheid. De hiervoor geschetste aanpak waarborgt mijns inziens de balans tussen snelheid en zorgvuldigheid.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings