32 123 A
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

nr. 1
VOORSTEL VAN WET

15 september 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet op het Infrastructuurfonds (Stb. 1993, 319);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

 De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 wordt vastgesteld.

Artikel 2

 De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

 Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .......... 2010, Stb. ...

Begroting 2010

Infrastructuurfonds

(x € 1 000)

Art. OmschrijvingOorspronkelijke vastgestelde begroting
   Verplichtingen(x € 1 000)Uitgaven(x € 1 000)Ontvangsten (x € 1 000)
  TOTAAL 8 629 5638 629 563
      
11 Hoofdwatersystemen809 6591 045 47052 349
12 Hoofdwegennet2 482 7462 909 261153 119
13 Spoorwegen2 823 1972 975 622125 000
14 Regionaal, lokale infrastructuur107 616275 193
15 Hoofdvaarwegennet1 049 613908 58241 895
16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer315 501364 641209
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer59 18397 762
18 Overige uitgaven en ontvangsten50 81553 03234 966
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk8 222 025

Begrote uitgaven Infrastructuurfonds 2010 (€ 8 630 mln.)

kst-32123-A-1-1.gif

Begrote ontvangsten Infrastructuurfonds 2010 (excl. IF en BDU) (€ 408 mln.)

kst-32123-A-1-2.gif

Begrote uitgaven Infrastructuurfonds naar soort voor 2010 (€ 8 630 mln.)

kst-32123-A-1-3.gif
Naar boven