32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 80 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BESSELAAR

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een daling of stijging van de swaprente met 1 procentpunt voor een pensioenfonds zonder renteafdekking leidt tot een daling of stijging in de dekkingsgraad van ongeveer 15%;

constaterende, dat door de huidige volatiliteit van de swaprente de dekkingsgraden van pensioenfondsen dagelijks flink fluctueren;

constaterende, dat de dekkingsgraad per 31 december a.s. maatgevend is of een pensioenfonds in de toekomst moet afstempelen;

van mening, dat in de huidige situatie met grote fluctuaties van dekkingsgraden het afstempelen van pensioenen het karakter heeft gekregen van een Russisch roulette;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat DNB de dekkingsgraad op 31 december niet langer maatgevend laat zijn, maar het gemiddelde van de dekkingsgraad in het gehele voorafgaande jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Besselaar

Naar boven