32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 79 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BESSELAAR

Voorgesteld 14 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het hanteren van de risicovrije rente voor het waarderen van de verplichtingen leidt tot grote, vrijwel dagelijkse, schommelingen in de dekkingsgraden van pensioenfondsen die de stabiliteit van het stelsel niet ten goede komt;

constaterende, dat dit leidt tot grote onrust onder gepensioneerden omdat het afstempelen daardoor als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt;

constaterende, dat de marktrente door de ECB kunstmatig laag wordt gehouden om de euro te redden;

constaterende, dat het onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes zoals voorgesteld in de motie-Van Dijck c.s. van 9 november 2010, geen eenduidige oplossing biedt;

constaterende, dat sinds de invoering van het ftk pensioenfondsen als risicovrije rentes hanteren de door DNB gepubliceerde rentetermijnstructuur, die is afgeleid van de interbancaire swaprente;

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat DNB de rentetermijnstructuur telkens zodanig vaststelt dat rekening wordt gehouden met de voorafgaande twaalf maanden en aldus een middeling over een jaar wordt verkregen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Besselaar

Naar boven