Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201132043 nr. 60

32 043 Toekomst pensioenstelsel

30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet)

Nr. 60 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 29 juni 20111

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het pensioenakkoord verder uitgewerkt moet worden;

van mening, dat het Nederlandse pensioenstelsel toekomstbestendig gemaakt moet worden;

verzoekt de regering en de sociale partners, in de uitwerking van het pensioenakkoord zeer prudente keuzes te maken en in de nadere uitwerking van het voorstel:

  • uit te gaan van een prudente discontovoet;

  • een opbouw van een forse egalisatiereserve bovenop de voorziening pensioenverplichting voor de reële verplichtingen in te voeren;

  • de perverse prikkel om meer risicovol te beleggen wanneer een fonds in de problemen zit, weg te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Vermeij

Schouten

Dezentjé Hamming-Bluemink

Dijkgraaf

Koşer Kaya