32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 199 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 januari 2014

Hierbij stuur ik uw Kamer, mede namens de Minister van Financiën, een afschrift van het voorontwerp van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet in verband met de introductie van het algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds), dat via internet geconsulteerd wordt1. Dit consultatiedocument gaat in op de wijzigingen in wet- en regelgeving die nodig zijn om het algemeen pensioenfonds te introduceren.

Het betreft een openbare consultatie, waarbij eenieder op alle gepresenteerde voorstellen in het document commentaar kan leveren. De consultatietermijn bedraagt vier weken en loopt af op maandag 24 februari 2014. Op basis van de uitkomsten van de consultatie zal ik, samen met de Minister van Financiën, voorstellen doen ten aanzien van het algemeen pensioenfonds. Ik ben voornemens het voorstel van wet algemeen pensioenfonds voor het zomerreces bij uw Kamer in te dienen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven