32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 186 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 december 2013

Hierbij stuur ik uw Kamer een afschrift van het voorontwerp van het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie), dat via internet geconsulteerd wordt1. Dit consultatiedocument gaat in op de wijzigingen in wet- en regelgeving die nodig zijn om pensioenuitvoerders in staat te stellen met algemene en persoonsgebonden communicatie te voldoen aan de behoeften van de deelnemer en te bevorderen dat de deelnemer een financiële planning kan maken met betrekking tot zijn pensioeninkomen.

Het betreft een openbare consultatie, waarbij eenieder op alle gepresenteerde voorstellen in het document commentaar kan leveren. De consultatietermijn bedraagt zes weken en loopt af op 17 januari 2014. Op basis van de uitkomsten van de consultatie zal ik voorstellen doen ten aanzien van de pensioencommunicatie. Ik ben voornemens het voorstel van wet pensioencommunicatie in het komend voorjaar bij uw Kamer in te dienen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven