32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 175 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 november 2013

Voor u ligt mijn reactie op de wetgevingsbrieven 2013 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). DNB en de AFM rapporteren elk jaar aan mij over door hen geconstateerde knelpunten op het terrein pensioenwetgeving dan wel komen met voorstellen tot aanvulling en wijziging van die wet- en regelgeving die nodig zijn voor een goede uitvoering van de toezichtstaken. Deze rapportages leveren een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de pensioenwetgeving. De brieven van DNB en de AFM met hun wetgevingswensen zijn als separate bijlagen bij deze brief gevoegd1. Mijn reactie op de wetgevingswensen van de toezichthouders treft u aan in een bijlage2.

DNB wijst in haar brief op een tweetal grote wetgevingstrajecten, waarbij DNB is betrokken. Dat is in de eerste plaats de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. DNB is in dat verband ook betrokken bij de uitvoeringsregelingen die worden geënt op de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Voorts is DNB intensief betrokken bij de herziening van het financieel toetsingskader. In mijn brief van 1 oktober jl. heb ik u geïnformeerd over de follow up van de consultatie voorontwerp tot herziening van het financieel toetsingskader (Kamerstuk 32 043, nr. 172).

AFM vraagt in haar wetgevingsbrief aandacht voor een ander wetgevingstraject, te weten de aanpassing van de communicatiebepalingen in de pensioenwetgeving. Het is mijn intentie om nog dit jaar een voorontwerp tot herziening van de pensioencommunicatie voor internetconsultatie open te stellen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven