32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 maart 2012

Hierbij informeer ik u over de stand van zaken van de uitwerking van de afspraken met betrekking tot het tweede pijler pensioen, zoals die in het Pensioenakkoord zijn opgenomen. Ik heb u eerder laten weten dat ik in april een hoofdlijnennota financieel toetsingskader (ftk) en de resultaten van de onderzoeken die ter uitwerking van het Pensioenakkoord zijn opgestart naar uw Kamer zal sturen.

Ik heb de maand april nodig om tot een afronding te komen van de verschillende trajecten. Dat heeft te maken met afronding van de CPB-berekeningen en de juridische toetsing met betrekking tot de mogelijkheid om reeds opgebouwde rechten onder te brengen in het nieuwe pensioencontract, ook wel «invaren» van bestaande rechten genoemd.

Zodra de verschillende trajecten zijn afgerond, kan daarover politieke besluitvorming plaatsvinden in de ministerraad. Dat betekent dat ik beoog de hoofdlijnennota ftk en de onderzoeksresultaten in de loop van mei aan uw Kamer aan te bieden.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp

Naar boven