Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2009-201032038 nr. B

32 038 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven

B MEMORIE VAN ANTWOORD

Ontvangen 29 april 2010

1. Inleiding

Met belangstelling heb ik kennis genomen van de vragen en opmerkingen van de fracties die in het voorlopig verslag aan de orde komen.

2. Positie verzekerde

De leden van de SP-fractie vroegen hoe de regering aankijkt tegen de positie van de verzekerde bij het afschaffen van de aangetekende brief van een afwijzing van een aanspraak van verzekerde.

In de praktijk blijkt dat een verzekerde vooral het risico loopt dat hij de verjaring niet op tijd stuit na ontvangst van een afwijzing door de verzekeraar. Door de verruiming van de verjaringstermijn van een half jaar naar drie jaar wordt dit risico voor de verzekerde in belangrijke mate weggenomen. Dat laat onverlet de verplichting van de verzekeraar dat hij de afwijzing van een claim duidelijk aan de verzekerde bericht, wil hij zich op verjaring kunnen beroepen. Van een verzwakking van de postitie van de verzekerde is geen sprake.

3. Uitvoerbaarheid van het voorstel

Bewaarplicht stukken

De leden van de VVD-fractie vroegen met betrekking tot artikel 7:626 BW of de regering voorbeelden kan geven wanneer sprake is van het verstrekken van het loonstrookje op zodanige wijze dat dit door de werknemer kan worden opgeslagen en voor hem toegankelijk is ten behoeve van latere kennisneming. Daarnaast vroegen de leden welke inspanning van de werknemer mag worden verwacht om de documenten toegankelijk te houden en welke inspanning van de werkgever mag worden verwacht de werknemer bewust van te laten zijn dat hij de documenten goed moet bewaren.

De werknemer kan aangeven dat hij de documenten elektronisch wil ontvangen op het emailadres dat hij heeft opgegeven. De werkgever is verplicht een document toe te sturen dat kan worden opgeslagen. Dit kan bijvoorbeeld een pdf-document of een word-document zijn. De werknemer bepaalt zelf of en op welke wijze hij het document toegankelijk wil houden voor latere kennisneming. Net als bij papieren documenten hoeft de werkgever bij elektronische documenten de werknemer er niet op te wijzen dat hij het document moet bewaren. Dat is aan de werknemer.

Gebruik elektronische handtekening

De leden van de VVD-fractie vroegen met betrekking tot artikel 7:655 lid 3 BW of de regering in de komende jaren een toename verwacht in het gebruik van een geavanceerde elektronische handtekening.

Op dit moment kan nog niet gezegd worden of er een toename zal zijn in het gebruik van een geavanceerde elektronische handtekening. Dit hangt af van factoren zoals kosten en ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie. Welke type handtekening gebruikt zal moeten worden om te voldoen aan de gestelde eis van voldoende betrouwbaarheid, moet worden beoordeeld aan de hand van het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt en alle overige omstandigheden van het geval. In het wetsvoorstel is gekozen voor de geavanceerde elektronische handtekening omdat deze wijze van communicatie nieuw is. Een ontwikkeling naar minder zware eisen is op termijn niet uitgesloten. Naar de mate waarin van deze faciliteit gebruik wordt gemaakt, zullen de lasten verder dalen.

Bewijskracht elektronisch loonstrookje

De leden van de SP-fractie vroegen of de rechter die bijvoorbeeld een alimentatieberekening moet maken genoegen moet nemen met het elektronisch loonstrookje of dat de alimentatieplichtige of -gerechtigde alsdan een papieren loonstrookje aan de werkgever moet vragen.

Op dit moment is er in het civiele recht nog geen sprake van elektronisch procederen en is het nog niet mogelijk in een procedure documenten langs elektronische weg aan de rechter te zenden. De praktijk is dat alle documenten in papieren vorm aan het dossier worden toegevoegd. De rechterlijke macht is wel bezig een slag te maken in het digitaliseren van processen. Zodra het mogelijk is processtukken elektronisch te verzenden, zullen ook de in het kader van de procedure te overleggen stukken, zoals het loonstrookje of de jaaropgave elektronisch kunnen worden verzonden. Het elektronisch loonstrookje heeft vrije bewijskracht. De waardering ervan is aan het oordeel van de rechter overgelaten.

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin